QANT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201420132012
Aktíva 1 453 0800,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92380,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -13,120,00000,0000
Celkový dlh 1 572 9230,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62,000,00000,0000
Čistý cash flow 62,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 5600,00000,0000
Čistý zisk -10 5600,00000,0000
Cudzie zdroje 119 8430,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 5600,00000,0000
Finančná páka -12,120,00000,0000
Finančné účty 62,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,080,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 152 8980,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 572 9230,00000,0000
Obežný majetok 1 453 0800,00000,0000
Odpisy 10 5600,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 5600,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 152 8980,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73300,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 9330,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,080,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -13,120,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 453 0800,00000,0000
Účtovný cash flow 62,000,00000,0000
Vlastné imanie -119 8430,00000,0000
Všetky záväzky 1 572 9230,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 5600,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 5600,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 5600,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 5600,00000,0000
Zásoby 300 1200,00000,0000
Záväzky 1 572 9230,00000,0000
Zisk pred zdanením -10 5600,00000,0000