EUROMONTA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 76,000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 235,000,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 235,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,000,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 4 7260,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 78 3930,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 34 2040,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,400,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1,00000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 3690,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -11 3290,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -16 8550,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 78 3170,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,800,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,800,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 18,240,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 10,800,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 3590,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -15 8870,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 3690,00000,00000,00000,0000
EBITDA -10 3370,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -2,190,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 3370,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 31,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1 0300,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1 0300,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 3690,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 403,510,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 34 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 45,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 30 6670,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 5830,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 76,000,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 20,010,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 20,010,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 5710,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 3290,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -136,430,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -136,430,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 45,000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -78 3170,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 450,460,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1 0310,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,000,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -62,000,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 390,470,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -149,070,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,580,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,580,00000,00000,00000,0000
Služby 1 5830,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76,000,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 2350,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 5210,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 5210,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1,00000,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 34 2350,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -78 3170,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 78 3930,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 3370,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 3370,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 3290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 8550,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 3690,00000,00000,00000,0000
Záväzky 78 3930,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 17 5710,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -10 3690,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,65270,00000,00000,00000,0000