ĎURKA SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 2510,000026 18930 40137 873
Bežná likvidita III. stupeň 0,69260,00000,89321,021,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00005,001,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,15690,00000,0039-1,090,0849
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,020,0000-8,28270,449,34
Celkové tržby 0,00000,00000,00000,00001 705
Celkový dlh 13 8200,000029 78630 28934 210
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -889,000,0000-2 1161 0981 020
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,0000-1,70
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 889,000,00002 1162 1021 980
Čistý cash flow -717,000,000014,00122,00-311,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -268,000,0000-2 749-2 589-1 907
Čistý zisk -268,000,0000-3 709-3 549-2 905
Čistý zisk v minulom roku -702,000,0000-3 549-2 9053 189
Cudzie zdroje 4 5690,00003 597-112,00-3 663
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00998,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,00998,001 008
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00998,00
EBIT v minulom roku -702,000,0000-2 589-1 9074 592
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -268,000,0000-2 749-2 589-1 907
EBITDA -203,000,0000-2 682-2 489-1 721
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,0000-1,01
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -203,000,0000-2 682-2 489-1 721
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,3492-0,3708-0,5233
Finančná páka -2,020,0000-7,28271,4410,34
Finančné účty 889,000,00002 1162 1021 980
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,0000-0,9818
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -263,000,0000-2 766-2 5891 501
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,440,00001,120,87580,8118
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00003 2003 000
Krátkodobé pohľadávky 8 3620,000024 07328 29435 892
Krátkodobé záväzky 13 3560,000029 32226 62530 746
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000395,00
Náklady na predaný tovar 203,000,00002 0602 4891 674
Obežný majetok 9 2510,000026 18930 39637 872
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 60,000,000084,00100,00188,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 3560,000025 16225 16525 161
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -268,000,0000-3 709-3 549-2 905
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05870,00001,03-1,07-0,4360
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06530,00000,8774-0,6856-0,2676
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-1 674
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-1 674
Pohľadávky z obchodného styku -493,000,00004 9008 4728 472
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69260,00000,89321,021,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,370,0000256,93-0,918011,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,490,00001,140,99630,9033
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,020,0000-8,28270,449,34
Pridaná hodnota -203,000,0000-2 060-2 489-1 674
Primárna platobná neschopnosť -27,090,00005,142,972,97
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05870,00001,03-31,69-0,7931
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -68,080,0000-11,11-12,17-19,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -68,080,0000-11,11-12,17-19,88
Služby 203,000,00002 0602 489674,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 2510,000026 18930 40137 873
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00001 000,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003 2003 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 705
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00001 705
Účtovný cash flow -717,000,000014,00122,00-311,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00003 2003 000
Vlastné imanie -4 5690,0000-3 597112,003 663
Všetky záväzky 13 8200,000029 78630 28934 210
Výsledok hospodárenia -203,000,0000-2 682-2 489-1 721
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -203,000,0000-2 682-2 489-1 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -268,000,0000-3 709-3 549-2 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -702,000,0000-3 549-2 9053 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -268,000,0000-2 749-2 589-1 907
Záväzky 13 8200,000029 78630 28934 210
Záväzky z obchodného styku 13 3560,000025 16225 16525 161
Zisk pred zdanením -268,000,0000-2 749-2 589-1 907
Zmena EBIT 0,38180,00001,061,36-0,4153
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 705