Init, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420112010
Aktíva 8 6588 7930,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,21-1,210,00000,0000
Celkový dlh 50 61150 7190,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 401-4 4540,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 4014 4540,00000,0000
Čistý cash flow 4 4014 4540,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-1 2830,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-1 2830,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -28,00-497,000,00000,0000
Cudzie zdroje 41 95341 9260,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 9043 9040,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000367,550,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00004 4760,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00002 3550,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00009 4710,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000025 6780,00000,0000
EBIT v minulom roku -28,00-497,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-1 2830,00000,0000
EBITDA 0,0000-1 2270,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 2270,00000,0000
Finančné účty 4 4014 4540,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,854,770,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,85-4,770,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 2830,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,815,740,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 640,00722,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 50 33450 4410,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 5900,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 9440,00000,0000
Obežný majetok 8 6588 7930,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000056,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 2830,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50830,50650,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,63120,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00006,210,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,539,410,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,855,770,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,21-1,210,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-1 2270,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-41,340,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-41,340,00000,0000
Služby 0,0000130,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 6588 7930,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 8140,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000717,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000717,000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 4014 4540,00000,0000
Vlastné imanie -41 953-41 9260,00000,0000
Všetky záväzky 50 61150 7190,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 2270,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 2270,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 2830,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -28,00-497,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1 2830,00000,0000
Zásoby -287,00-287,000,00000,0000
Záväzky 50 61150 7190,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 10 5900,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-1 2830,00000,0000
Zmena EBIT 0,00002,580,00000,0000