Palm Corp s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 86 096 27489 077 23694 890 40096 710 045102 240 124
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,741,940,01571,45
Časové rozlíšenie aktív 549 449437 286450 495498 636407 039
Časové rozlíšenie pasív 0,0000152,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2414-1,770,9126-0,00070,0644
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,096,295,4917,177,79
Celkové tržby 12 902 73011 688 89211 406 54012 571 78712 453 421
Celkový dlh 73 957 21276 860 31180 279 75691 388 97390 607 584
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -500 350-278 463-1 716 208-481 881-540 301
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0060-0,2048-0,3691-0,5020-0,6479
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 500 350278 4631 716 208481 881540 301
Čistý cash flow 221 887-1 437 7451 234 327-58 42059 486
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 210 592443 981794 3291 678 4111 404 216
Čistý zisk -77 711-2 393 871-4 210 428-6 311 468-8 067 970
Čistý zisk v minulom roku -2 393 871-4 210 428-6 311 468-8 067 970-6 201 503
Cudzie zdroje -12 139 062-12 216 773-14 610 644-5 321 072-11 632 540
Daň z príjmov 828 536270 339341 008463 776510 223
Daň z príjmov v minulom roku 270 339341 008463 776510 223-1 158 049
Daň z príjmov z bežnej činnosti 828 536270 339341 008463 776510 223
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,3421,6115,2810,1411,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,3421,6113,1410,1311,34
Doba obratu aktív 2 4362 7833 1492 8162 997
Doba obratu pohľadávok 16,3421,6115,2810,1411,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,0025,3344,882 47027,07
EBIT v minulom roku 443 981794 3291 678 4111 404 2161 313 958
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 210 592443 981794 3291 678 4111 404 216
EBITDA 11 394 93213 381 77513 122 95813 441 72313 085 220
EBITDA marža 0,88311,141,151,071,05
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 394 93213 381 77513 122 95813 441 72313 085 220
Efektívna daňová sadzba 1,10-0,1273-0,0881-0,0793-0,0675
Finančná páka 7,097,296,4918,178,79
Finančné účty 500 350278 4631 716 208481 881540 301
Hrubá marža 0,59310,62860,60710,63150,6289
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 393 30713 380 21113 121 54613 440 02013 082 118
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01070,00910,01430,87690,0090
Krátkodobé pohľadávky 577 319691 622460 566348 022388 671
Krátkodobé záväzky 919 009810 7411 352 48984 805 519923 512
Krytie dlhovej služby 4,635,212,811,791,46
Nákladové úroky 2 459 7672 567 5134 663 7497 526 1038 961 963
Nákladové úroky v minulom roku 2 567 5134 663 7497 526 1038 961 9638 673 510
Náklady na predaný tovar 5 247 1314 334 3004 074 9984 593 8594 620 856
Neobežný majetok 84 469 15687 669 86592 263 13195 381 506100 904 113
Obežný majetok 1 077 669970 0852 176 774829 903928 972
Obrat obežného majetku 11,9712,045,0515,1013,41
Odpisy 8 182 61512 936 27512 327 11711 709 25111 677 925
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 087 3376 464 1676 159 5885 850 6555 834 992
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 095 2786 472 1086 167 5295 858 5965 842 933
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6251 5641 4121 7054 385
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 283
Ostatné záväzky z obchodného styku 327 487481 690670 90569 833276 969
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 104 90410 542 4048 116 6895 397 7833 609 955
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0064-0,1960-0,2882-1,19-0,6936
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93520,56800,56180,67800,6707
Pohľadávky z obchodného styku 577 319691 622395 960347 907386 849
Pohotová likvidita II. stupeň 1,771,741,940,01571,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -54,718,50-11,8491,08-195,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0902-0,56000,2647-0,00780,0066
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85900,86290,84600,94500,8862
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,096,295,4917,177,79
Pridaná hodnota 7 652 4947 348 0916 925 3007 939 3397 832 525
Primárna platobná neschopnosť 0,72310,70832,480,57941,25
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0064-0,1960-0,2882-1,19-0,6936
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54440,34341,270,00570,5851
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,495,746,126,806,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,495,746,126,806,92
Služby 2 846 9152 222 2432 288 1992 699 7962 692 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 096 27489 077 23694 890 40096 710 045102 240 124
Spotreba materiálu… 2 400 2162 112 0571 786 7991 894 0631 927 996
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 899 62511 682 39111 000 29812 533 19912 453 381
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 899 62511 682 39111 000 29812 533 19812 453 381
Účtovný cash flow 221 887-1 437 7451 234 327-58 42059 486
Úrokové krytie 1,310,17290,17030,22300,1567
Vlastné imanie 12 139 06212 216 77314 610 6445 321 07211 632 540
Všetky záväzky 73 957 21276 860 31180 279 75691 388 97390 607 584
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000152,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 212 317445 500795 8411 680 4921 407 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 212 317445 500795 8411 680 4921 407 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -77 711-2 393 871-4 210 428-6 311 468-8 067 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 393 871-4 210 428-6 311 468-8 067 970-6 201 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 750 825-2 123 532-3 869 420-5 847 692-7 557 747
Záväzky 73 957 21276 860 31180 279 75691 388 97390 607 584
Záväzky z obchodného styku 417 487489 863981 379201 584485 073
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 90 0008 173310 474131 751208 104
Zisk pred zdanením 750 825-2 123 532-3 869 420-5 847 692-7 557 747
Zmena EBIT 7,230,55890,47331,201,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000051 9810,0000
Účtovné závierky