EKONOMIK Slovakia, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Aktíva 133 2430,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,400,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,490,00000,00000,0000
Celkový dlh 95 0600,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 2900,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 2900,00000,00000,0000
Čistý cash flow 7 2900,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 169,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 169,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 404,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -38 1830,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 769,950,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 757,840,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 814,510,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 769,950,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 574,670,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 581,100,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 404,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 169,000,00000,00000,0000
EBITDA 705,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 705,000,00000,00000,0000
Finančná páka 3,490,00000,00000,0000
Finančné účty 7 2900,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 613,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71340,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 125 9530,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 95 0600,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 60 3770,00000,00000,0000
Obežný majetok 133 2430,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 169,000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 123 9730,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,400,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,240,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71340,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,490,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -668,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 134,840,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 134,840,00000,00000,0000
Služby 7 7670,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 133 2430,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 52 6100,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 59 7090,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 37 8000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 9090,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 7 2900,00000,00000,0000
Vlastné imanie 38 1830,00000,00000,0000
Všetky záväzky 95 0600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -889,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -889,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 169,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 404,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 219,000,00000,00000,0000
Záväzky 95 0600,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 219,000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 5940,00000,00000,0000