A & V & K, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 3 9953 9950,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,76980,94470,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,346,850,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,34-18,070,00000,00000,0000
Celkový dlh 5 1904 2290,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 602-1 6020,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6021 6020,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 6021 6020,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-958,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -960,00-958,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -958,00-2 1180,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 195234,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00005 1280,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -958,00-2 1180,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-958,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-301,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-301,000,00000,00000,0000
Finančná páka -3,34-17,070,00000,00000,0000
Finančné účty 1 6021 6020,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-373,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,301,060,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 665,00665,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 1904 2290,00000,00000,0000
Materiál 0,00001 7280,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000301,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 9953 9950,00000,00000,0000
Odpisy 0,0000585,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000585,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000072,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-373,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,80334,090,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00004,090,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,51450,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 616,00616,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43680,53610,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,74590,14610,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,301,060,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,34-18,070,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-301,000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,80334,090,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-14,050,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-14,050,00000,00000,0000
Služby 0,0000301,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 9953 9950,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 6021 6020,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 195-234,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 5 1904 2290,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-886,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-886,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-958,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -958,00-2 1180,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-958,000,00000,00000,0000
Zásoby 1 7281 7280,00000,00000,0000
Záväzky 5 1904 2290,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-958,000,00000,00000,0000