BIOGENEX, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 213 6490,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 224,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -34 7930,00000,00000,0000
Čistý zisk -34 7930,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -155 9950,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 213 6490,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -155 9950,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -34 7930,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 224,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 213 4250,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -34 7930,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 224,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 224,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -213 6490,00000,00000,0000
Všetky záväzky 213 6490,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 7930,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -155 9950,00000,00000,0000
Záväzky 213 6490,00000,00000,0000