Abena autopoťahy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 38 91440 24526 66932 8350,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,88281,011,041,720,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000308,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000036,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,0837,97-23,05-0,96200,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38110,49630,28800,65860,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,66-80,0785,871,620,0000
Celkové tržby 104 554105 86592 3990,00000,0000
Celkový dlh 43 99240 75426 36220 2660,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 640-19 329-7 075-12 0570,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 64019 3297 07512 0570,0000
Čistý cash flow 15 64019 3297 07512 0570,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 609144,00-7 111-1 4810,0000
Čistý zisk -4 569-816,00-8 071-1 4810,0000
Čistý zisk v minulom roku -816,00-8 071-3 75113 9980,0000
Cudzie zdroje 5 078509,00-307,00-12 5330,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,4412,6117,0623,510,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,32951,830,27895,720,0000
Doba obratu aktív 136,42138,77106,27130,530,0000
Doba obratu pohľadávok 5,4412,6117,0623,510,0000
Doba obratu zásob 0,00000,0000918,840,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 58899,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 143,87134,3097,9072,780,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000588,160,00000,0000
EBIT v minulom roku 144,00-7 111-2 79113 9980,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 609144,00-7 111-1 4810,0000
EBITDA -2 033709,00-6 557-83,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 033709,00-6 557-83,000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,26606,67-0,13500,00000,0000
Finančná páka -7,66-79,0786,872,620,0000
Finančné účty 15 64019 3297 07512 0570,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 632329,00-6 985-439,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,050,96780,92130,55750,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 5523 6584 2815 9140,0000
Krátkodobé záväzky 41 03738 95024 56918 3070,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 13110 4309 0980,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,000013 2990,0000
Náklady na predaný tovar 65 71375 55173 09067 4930,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00005 6460,00000,0000
Neobežný majetok 2 6881 1001 1001 2570,0000
Obežný majetok 36 22639 14525 56931 2700,0000
Obrat aktív 2,682,633,432,800,0000
Obrat neobežného majetku 38,7396,2383,2773,040,0000
Obrat obežného majetku 2,872,703,582,940,0000
Odpisy 621,000,00000,0000191,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 621,000,00000,0000191,000,0000
Osobné náklady 35 48028 57425 2240,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 433,00380,00428,00356,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 948-816,00-8 071-1 2900,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,89981,60-26,29-0,11820,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,700,1112-3,39-0,10220,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92390,94291,360,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00003,280,36030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,060,73370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,060,7337127,340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 94,00532,0070,001 4400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41890,59020,46220,99650,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,32470,0263-0,0434-1,040,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,131,010,98850,61720,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,66-80,0785,871,620,0000
Pridaná hodnota 38 40230 30518 50824 3210,0000
Primárna platobná neschopnosť 150,3319,61129,970,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89981,60-26,29-0,11820,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38110,49630,28800,65730,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,6457,48-4,02-244,170,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,6457,48-4,02-244,170,0000
Služby 16 01818 92315 64013 1850,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 91440 24526 66932 8350,0000
Spotreba materiálu… 49 69556 62851 80454 3080,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 104 532105 85691 59891 8140,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 104 115105 85691 59891 8140,0000
Účtovný cash flow 15 64019 3297 07512 0570,0000
Vlastné imanie -5 078-509,00307,0012 5330,0000
Všetky záväzky 43 99240 75426 36220 2660,0000
Výsledok hospodárenia -3 337709,00-6 557-274,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 337709,00-6 557-274,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 569-816,00-8 071-1 4810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -816,00-8 071-3 75113 9980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 609144,00-7 111-1 4810,0000
Zásoby 19 03416 15814 21313 2990,0000
Záväzky 43 99240 75426 36220 2660,0000
Záväzky z obchodného styku 14 13110 4309 0980,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 609144,00-7 111-1 4810,0000
Zmena EBIT -25,06-0,02032,55-0,10580,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 1000,00000,00000,00000,0000