R & K group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 8 8638 8630,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,06-1,060,00000,00000,0000
Celkový dlh 153 039153 5190,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,00-480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 144 176144 6560,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 16,2716,320,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -16,27-16,320,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 17,2717,320,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 8638 8630,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 153 039153 5190,00000,00000,0000
Obežný majetok 8 8638 8630,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-480,000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 2242 2240,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 17,2717,320,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,06-1,060,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 8638 8630,00000,00000,0000
Vlastné imanie -144 176-144 6560,00000,00000,0000
Všetky záväzky 153 039153 5190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,000,00000,00000,0000
Záväzky 153 039153 5190,00000,00000,0000