A-Z DOMSTAV, s.r.o.- v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122011
Aktíva 60 7320,00000,00000,0000
Bankové úvery 16,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 16,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,450,00000,00000,0000
Celkový dlh 196 6270,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 8,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 8800,00000,00000,0000
Čistý zisk -21 8520,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -17 6080,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 135 8950,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 149 7780,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -16 6180,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 8800,00000,00000,0000
EBITDA -964,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -964,000,00000,00000,0000
Finančné účty 8,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,240,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,240,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 2720,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,760,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 58 0080,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 167 4230,00000,00000,0000
Nákladové úroky 9 9720,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 990,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 408,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 7160,00000,00000,0000
Obežný majetok 58 0160,00000,00000,0000
Odpisy 10 6210,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 6210,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 2310,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 58 0080,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16 9870,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,240,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,450,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -408,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -203,970,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -203,970,00000,00000,0000
Služby 408,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 7320,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 8,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 16,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -1,190,00000,00000,0000
Vlastné imanie -135 8950,00000,00000,0000
Všetky záväzky 196 6270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 5850,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 5850,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 8520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 6080,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 8520,00000,00000,0000
Záväzky 196 6270,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -21 8520,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,71490,00000,00000,0000