J.C.R. TRADE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 34031 58234 50332 08121 008
Časové rozlíšenie aktív 200,0010,00403,00291,0018,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,09-1,12-1,14-1,14-1,12
Celkové tržby 11 51316 09315 90023 9920,0000
Celkový dlh 316 932294 716277 365254 233193 965
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 566-2 350-3 774-3 002-2 303
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,39-1,26-1,30-0,85790,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5662 3503 7743 0022 303
Čistý cash flow -784,00-1 424772,00-2 0272 303
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -27 459-19 312-19 749-19 623-15 394
Čistý zisk -27 459-20 272-20 709-20 583-15 394
Čistý zisk v minulom roku -20 272-20 709-20 583-27 652-22 606
Cudzie zdroje 290 592263 134242 862222 152172 957
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 95,0094,0095,0095,0094,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,077,8937,520,000057,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,855,4137,520,000029,96
Doba obratu aktív 835,06790,63842,16812,77475,77
Doba obratu pohľadávok 12,0810,2439,832,4159,54
Doba obratu zásob 462,351 0321 021575,42395,46
Doba splácania záväzkov 30 78532 40330 55415 7942 462
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 0357 3696 7636 4354 374
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 205,79159,27379,78133,630,0000
EBIT v minulom roku -19 312-19 749-19 623-27 652-22 606
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -27 459-19 312-19 749-19 623-15 394
EBITDA -26 428-18 158-18 488-14 168-11 934
EBITDA marža -2,30-1,13-1,16-0,59050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -26 428-18 158-18 488-14 168-11 934
Finančné účty 1 5662 3503 7743 0022 303
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 11,038,337,046,928,23
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -11,03-8,33-7,04-6,92-8,23
Hrubá marža -1,05-0,3598-0,4315-0,38730,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -27 459-19 312-19 749-1 709-12 129
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 12,029,328,037,929,19
Krátkodobé pohľadávky 286,00315,001 5370,00002 535
Krátkodobé záväzky 316 535294 375277 080254 002193 138
Náklady na predaný tovar 23 64720 37121 81523 69928 637
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 7533 3163 3105 8708 556
Neobežný majetok 19 43919 43919 43919 4396 788
Obežný majetok 6 70112 13314 66112 35114 202
Obrat aktív 0,43710,46170,43340,44910,7672
Obrat neobežného majetku 0,59230,75000,76930,74112,37
Obrat obežného majetku 1,721,201,021,171,13
Obrat zásob 0,78940,35370,35760,63430,9230
Odpisy 0,00000,00000,00007 7863 265
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00003 8933 265
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 8930,0000
Osobné náklady 14 05113 53712 41410 6350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0311 1541 261707,00195,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1161 4473 4442 1490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -27 459-20 272-20 709-12 797-12 129
Podiel EBIT k aktívam -1,04-0,6115-0,5724-0,6117-0,7328
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,04-0,6115-0,5724-0,6117-0,7328
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,16-2,34-1,81-1,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -3,23-1,75-2,07-1,58-0,4372
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,8636-0,4278-0,5527-0,87370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8636-0,4278-0,5527-0,5044-3,83
Pohľadávky z obchodného styku 216,00216,001 5370,00001 323
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -370,65-184,79314,59-109,6075,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 12,039,338,047,929,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,09-1,12-1,14-1,14-1,12
Pridaná hodnota -12 134-5 791-6 861-9 292-12 520
Primárna platobná neschopnosť 9,806,702,240,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,04-0,6419-0,6002-0,6416-0,7328
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,99-16,23-15,00-17,94-16,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,99-16,23-15,00-17,94-16,25
Služby 10 8639 89812 31413 28813 484
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 34031 58234 50332 08121 008
Spotreba materiálu… 9 0317 1576 1914 5416 597
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 51314 58014 95420 99016 117
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00006 5830,0000
Tržby z predaja tovaru 3 6136 1085 9206 6906 530
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 9008 4729 0347 7179 587
Účtovný cash flow -784,00-1 424772,00-2 0272 303
Vlastné imanie -290 592-263 134-242 862-222 152-172 957
Všetky záväzky 316 932294 716277 365254 233193 965
Výsledok hospodárenia -26 428-18 158-18 488-18 916-15 199
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -26 428-18 158-18 488-18 916-15 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 459-20 272-20 709-20 583-15 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 272-20 709-20 583-27 652-22 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -27 459-19 312-19 749-19 623-15 394
Zásoby 4 7549 3749 2559 2549 270
Záväzky 316 932294 716277 365254 233193 965
Záväzky z obchodného styku 2 1161 4473 4442 1490,0000
Zisk pred zdanením -27 459-19 312-19 749-19 623-15 394
Zmena EBIT 1,420,97791,010,70960,6810
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00003 5450,0000