SURIMEX, s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172015201420122011
Aktíva 0,000079 87189 3100,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000355,00356,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-2,64-3,570,00000,0000
Celkové tržby 36 01045 3830,00000,00000,0000
Celkový dlh 83 921128 552124 1170,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-8 414-6 3430,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7352-0,10870,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00008 4146 3430,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000155,006 3430,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -26 474-3 953867,000,00000,0000
Čistý zisk -26 475-4 932845,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -8 091-8 941-2 1940,00000,0000
Cudzie zdroje 83 92148 68134 8070,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 880,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000030,3031,140,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000038,2236,600,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000642,38686,180,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000030,3031,140,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 2110,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 029941,420,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 178-7 978-2 1920,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -26 474-3 953867,000,00000,0000
EBITDA -266,003 017394,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -266,003 017394,000,00000,0000
Finančná páka 0,0000-1,64-2,570,00000,0000
Finančné účty 0,00008 4146 3430,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,60950,38970,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-0,6095-0,38970,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 71 5972 935268,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,601,370,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00003 7684 0530,00000,0000
Krátkodobé záväzky 83 921127 923122 5310,00000,0000
Krytie dlhovej služby -266,00158,7917,910,00000,0000
Nákladové úroky 1,000019,0022,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 33,003,002,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 255,0033 41336 9320,00000,0000
Neobežný majetok 0,000067 33478 5580,00000,0000
Obežný majetok 0,000012 18210 3960,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,56820,53190,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,67400,60470,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00003,734,570,00000,0000
Odpisy 26 0526 8880,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 0523 4440,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00003 4440,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,000012 3830,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,0082,00126,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00005 4030,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -423,001 956845,000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,030,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,96660,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,00980,62110,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku -1,00004 7524 7640,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000314,075,490,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00008,16288,320,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,611,390,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-2,64-3,570,00000,0000
Pridaná hodnota -255,0011 97010 5750,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,140,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -315,4942,61315,020,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -315,4942,61315,020,00000,0000
Služby 237,0023 19430 6910,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000079 87189 3100,00000,0000
Spotreba materiálu… 18,0010 2196 2410,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 01045 38347 5070,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 36 0100,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000045 38347 5070,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000155,006 3430,00000,0000
Úrokové krytie -26 474-208,0539,410,00000,0000
Vlastné imanie -83 921-48 681-34 8070,00000,0000
Všetky záväzky 83 921128 552124 1170,00000,0000
Výsledok hospodárenia -26 317-3 871394,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -26 317-3 871394,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 475-4 932845,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 091-8 941-2 1940,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 475-3 972845,000,00000,0000
Záväzky 83 921128 552124 1170,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00005 4030,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -26 475-3 972845,000,00000,0000
Zmena EBIT 3,690,4955-0,39550,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 36 0090,00000,00000,00000,0000