Rakovice, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 99 250111 581131 278129 544132 855
Bežná likvidita III. stupeň 0,06810,10040,20681,940,8832
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002,0023,003,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,832,553,312,903,35
Celkové tržby 23 08423 09023 42130 94828 082
Celkový dlh 64 14180 170100 84396 351102 314
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 616-4 447-17 245-4 263-3 599
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6164 44717 2454 2633 599
Čistý cash flow -1 831-12 79812 982664,003 538
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 8773 2193 52111 4566 982
Čistý zisk 6 9173 2192 2437 6522 391
Čistý zisk v minulom roku 3 2192 2437 6522 39125 847
Cudzie zdroje -35 109-31 411-30 435-33 193-30 541
Daň z príjmov 960,000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,005 688
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000056,9756,20100,3165,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000056,9756,20100,3159,45
Doba obratu aktív 1 5691 7642 0461 6371 727
Doba obratu pohľadávok 0,000056,9756,20100,3165,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 607,541 2671 57279,43127,12
EBIT v minulom roku 3 2193 52111 4566 98236 518
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 8773 2193 52111 4566 982
EBITDA 21 77217 12217 43425 36020 934
EBITDA marža 0,94320,74150,74440,81940,7455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 77217 12217 43425 36020 934
Finančná páka 2,833,554,313,904,35
Finančné účty 2 6164 44717 2454 2633 599
Hrubá marža 0,64540,44380,45090,53050,5007
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 66917 01117 31325 24820 774
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38710,71850,76820,04850,0736
Krátkodobé pohľadávky 0,00003 6043 6067 9375 036
Krátkodobé záväzky 38 42380 170100 8436 2859 780
Krytie dlhovej služby 0,00000,000054,828,925,77
Nákladové úroky 0,00000,0000318,002 8443 631
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000318,002 8443 6314 983
Náklady na predaný tovar 8 18612 84212 86112 46214 022
Neobežný majetok 96 634103 530110 425117 321124 217
Obežný majetok 2 6168 05120 85112 2008 635
Obrat obežného majetku 8,822,871,122,373,25
Odpisy 13 79213 79213 79213 79213 792
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 8966 8966 8966 8966 896
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 8966 8966 8966 8966 896
Ostatné náklady na finančnú činnosť 103,00111,00121,00112,00160,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 50078 26297 9752 4562 456
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 70917 01116 03521 44416 183
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0793-0,55430,55430,02150,1260
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,74300,76571,191,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0793-0,55430,55430,02300,1260
Pohľadávky z obchodného styku 0,00003 6043 6067 9374 574
Pohotová likvidita II. stupeň 0,06810,10040,20681,940,8832
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,172,45-2,34-49,99-8,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000040,820,23350,9744
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64630,71850,76820,74380,7701
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,832,553,312,903,35
Pridaná hodnota 14 89810 24810 56016 41914 060
Primárna platobná neschopnosť 0,000022,0427,490,45600,7912
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06810,05550,17100,67830,3680
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,954,685,783,804,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,954,685,783,804,89
Služby 8 18612 84212 86112 46214 022
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 99 250111 581131 278129 544132 855
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 08423 09023 42128 88128 082
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 08423 09023 42128 88128 082
Účtovný cash flow -1 831-12 79812 982664,003 538
Úrokové krytie 0,00000,000011,074,031,92
Vlastné imanie 35 10931 41130 43533 19330 541
Všetky záväzky 64 14180 170100 84396 351102 314
Výsledok hospodárenia 7 9803 3303 64211 5687 142
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9803 3303 64211 5687 142
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 9173 2192 2437 6522 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 2192 2437 6522 39125 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 8773 2193 2038 6123 351
Záväzky 64 14180 170100 84396 351102 314
Záväzky z obchodného styku 33 50079 42599 1383 6193 619
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 1631 1631 1631 163
Zisk pred zdanením 7 8773 2193 2038 6123 351
Zmena EBIT 2,450,91420,30741,640,1912