A-P Stav, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 6 790 1200,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 4 254 3830,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 4 254 3830,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,830,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 22 8290,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 10 494 4120,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 879 4200,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -16,460,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -127 1300,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -127 1300,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -374 7570,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -375 7170,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -436 5810,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 3 704 2920,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30 5120,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30 3720,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 115 4080,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 30 5120,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97 5460,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -436 5810,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -374 7570,00000,00000,00000,0000
EBITDA 17 8910,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,78370,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 8910,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,830,00000,00000,00000,0000
Finančné účty -127 1300,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,54550,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,54550,00000,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,75710,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 8910,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84520,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 497 9070,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 795 1780,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 739 1950,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 846 0630,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 1920,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 5 122 0720,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 668 0480,00000,00000,00000,0000
Odpisy 392 6480,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 392 6480,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 717,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 9310,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -5,570,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 24,100,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -5,920,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 786 9780,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,140,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,69990,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,550,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,830,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 17 2830,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,590,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 586,570,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 586,570,00000,00000,00000,0000
Služby 203,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 790 1200,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 9890,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 752 2900,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 4750,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 4750,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -127 1300,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 4 752 2900,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -3 704 2920,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 10 494 4120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -374 7570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -374 7570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -375 7170,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -436 5810,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -374 7570,00000,00000,00000,0000
Záväzky 10 494 4120,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 846 0630,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -374 7570,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,85840,00000,00000,00000,0000