RESTAURANT JANA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 146,00756,000,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,0000103,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000103,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,010,00000,00000,0000
Celkové tržby 7 7400,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 73 68964 9480,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -146,0087,000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,210,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 146,0016,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 130,0016,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 351-31 6310,00000,00000,0000
Čistý zisk -9 351-31 6320,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -31 632-39 1820,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 73 54364 1920,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000012,930,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000012,930,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 6,8913,210,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000012,930,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 0920,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 4641 1300,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -31 631-39 1820,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 351-31 6310,00000,00000,0000
EBITDA -9 351-30 7030,00000,00000,0000
EBITDA marža -1,210,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 351-30 7030,00000,00000,0000
Finančné účty 146,0016,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 503,7284,910,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -503,72-84,910,00000,00000,0000
Hrubá marža 1,00000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 351-31 6310,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 503,1485,550,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000740,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 73 45964 6760,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-30 7030,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000021 6140,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 1550,00000,00000,0000
Obežný majetok 146,00756,000,00000,00000,0000
Obrat aktív 53,0127,630,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 53,0127,630,00000,00000,0000
Osobné náklady 17 0910,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000928,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 351-31 6320,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -64,05-41,840,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -64,05-41,840,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,02120,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,210,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000740,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 565,724 0120,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000016,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 504,7285,910,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,010,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 7 740-724,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -64,05-41,840,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,88-2,120,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,88-2,120,00000,00000,0000
Služby 0,000010 3280,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 146,00756,000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00009 1310,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000103,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 74020 8900,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 74020 8900,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 130,0016,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000103,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-31 6310,00000,00000,0000
Vlastné imanie -73 543-64 1920,00000,00000,0000
Všetky záväzky 73 68964 9480,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -9 351-30 7030,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 351-30 7030,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 351-31 6320,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 632-39 1820,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 351-31 6320,00000,00000,0000
Záväzky 73 68964 9480,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 351-31 6320,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,29560,80730,00000,00000,0000