BACCHUS - SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 18 77233 32868 55766 96460 485
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,07-1,13-1,28-1,28-1,25
Celkové tržby 2 25224 12851 10959 84276 260
Celkový dlh 291 593298 935316 093305 922298 147
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 095-9 782-3 996-12 967205,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,86-0,7490-0,1678-0,0217-0,1662
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 0959 7823 99612 9674 095
Čistý cash flow 4 0959 7823 99612 9674 095
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 976-13 536-6 837-336,00-11 715
Čistý zisk -6 432-18 071-8 578-1 296-12 675
Čistý zisk v minulom roku -18 071-8 578-1 296-12 675-84 611
Cudzie zdroje 272 821265 607247 536238 958237 662
Daň z príjmov 3 4564 5351 741960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 5351 741960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 4564 5351 741960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 539,7568,01381,22197,22201,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 467,049,94353,97173,78184,38
Doba obratu aktív 3 878540,41538,94415,68295,50
Doba obratu pohľadávok 539,7568,01381,22197,22201,41
Doba obratu zásob 4 920491,61207,80244,02104,67
Doba splácania záväzkov 110 8847 1013 8383 1422 025
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56 1644 5332 3331 7771 433
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 100 8446 4793 4703 1031 946
EBIT v minulom roku -13 536-6 837-336,00-11 715-83 546
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 976-13 536-6 837-336,00-11 715
EBITDA -3 062-14 942-6 752-177,00-11 240
EBITDA marža -1,36-0,6193-0,1321-0,0030-0,1474
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 062-14 942-6 752-177,00-11 240
Efektívna daňová sadzba -1,16-0,3350-0,2546-2,86-0,0819
Finančné účty 4 0959 7823 99612 9674 095
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 14,537,973,613,573,93
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -14,53-7,97-3,61-3,57-3,93
Hrubá marža -1,140,0734-0,08380,0149-0,1016
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 150-12 036-6 837-261,00-11 325
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 14,488,394,334,274,85
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00004 300
Krátkodobé pohľadávky 2 6134 19448 49431 77241 226
Krátkodobé záväzky 271 893279 535296 723286 202293 377
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 247 274255 056268 273282 656281 977
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000105,00
Náklady na predaný tovar 4 33720 73950 71557 91082 457
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 895,0014 36828 22133 24452 878
Obežný majetok 18 77233 32868 55766 96460 485
Obrat aktív 0,09410,67540,67730,87811,24
Obrat obežného majetku 0,09410,67540,67730,87811,24
Obrat zásob 0,07420,74251,761,503,49
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0094,0085,0084,0085,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 432-18 071-8 578-1 296-12 675
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,820,40540,07820,21670,0537
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -2,870,1233-0,15180,0268-0,1465
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,320,43460,08610,22050,0548
Pohľadávky z obchodného styku 2 261613,0045 02827 99637 741
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 66,6227,1561,9518,4358,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 15,538,974,614,574,93
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,07-1,13-1,28-1,28-1,25
Pridaná hodnota -2 5701 771-4 284890,00-7 746
Primárna platobná neschopnosť 109,36416,085,9610,107,47
Rentabilita aktív, ROA -0,3426-0,5422-0,1251-0,0194-0,2096
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -95,23-20,01-46,81-1 728-26,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -95,23-20,01-46,81-1 728-26,53
Služby 3 4426 37122 49423 62429 579
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 77233 32868 55766 96460 485
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 0420,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00004 300
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 76724 01046 43158 80074 711
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 76722 51046 43158 80074 554
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000157,00
Účtovný cash flow 4 0959 7823 99612 9674 095
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00004 300
Vlastné imanie -272 821-265 607-247 536-238 958-237 662
Všetky záväzky 291 593298 935316 093305 922298 147
Výsledok hospodárenia -3 062-13 442-6 752-177,00-11 240
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 062-13 442-6 752-177,00-11 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 432-18 071-8 578-1 296-12 675
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 071-8 578-1 296-12 675-84 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 976-13 536-6 837-336,00-11 715
Zásoby 12 06419 35216 06722 22515 164
Záväzky 291 593298 935316 093305 922298 147
Záväzky z obchodného styku 247 274255 056268 273282 656281 977
Zisk pred zdanením -2 976-13 536-6 837-336,00-11 715
Zmena EBIT 0,21991,9820,350,02870,1402
Účtovné závierky