VOLEJBAL KLUB SENICA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 157,00156,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 23 46023 4600,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9254-0,92490,00000,00000,0000
Celkový dlh 289 128286 8770,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 165,00165,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1,00001,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00001,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -910,00-1 0820,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 390-1 0820,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -860,00-10 5480,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 312 431310 1810,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -380,00-10 5400,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -910,00-1 0820,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-1 3230,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 3230,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,52750,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 1,00001,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1 9901 9880,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1 990-1 9880,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 3230,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 275,26269,630,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 166,00166,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 156,00155,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 43 21642 0620,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00008,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 157,00156,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 7050,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 390-1 0820,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -5,80-6,940,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 108,00107,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000310 1810,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,061,060,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1 8421 8390,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9254-0,92490,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 321,340,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -8,85-6,940,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-216,840,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-216,840,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 157,00156,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 166,00166,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00001,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 166,00166,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -312 431-310 1810,00000,00000,0000
Všetky záväzky 289 128286 8770,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 3230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 3230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 390-1 0820,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -860,00-10 5480,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -910,00-1 0820,00000,00000,0000
Záväzky 289 128286 8770,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 34 7050,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -910,00-1 0820,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,390,10270,00000,00000,0000