K6, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 76632 76632 76634 91033 194
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 766-32 766-32 766-34 910-33 194
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 76632 76632 76634 91033 194
Čistý cash flow 32 76632 76632 76634 91033 194
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Čistý zisk 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-2 1440,0000-440,000,0000
Cudzie zdroje -32 766-32 766-32 766-34 910-33 194
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000440,000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-2 1440,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
EBITDA 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00001,00001,00001,0000
Finančné účty 32 76632 76632 76634 91033 194
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,00001,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Obežný majetok 32 76632 76632 76634 91033 194
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 76632 76632 76634 91033 194
Účtovný cash flow 32 76632 76632 76634 91033 194
Vlastné imanie 32 76632 76632 76634 91033 194
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-2 1440,0000-440,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-2 1440,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-2 1440,00000,0000