ADAMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 249 690266 649184 259213 159177 946
Bankové úvery 0,0000296,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -4,54-11,61-2,87-23,62-31,14
Bežné bankové úvery 0,0000296,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000091,0091,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000-2 364-2 364
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,40-4,10-0,86980,45780,0174
Celkové tržby 228 009253 135161 288189 600132 761
Celkový dlh -54 525-22 315-63 616-5 935-2 612
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -75 792-86 671-55 576-32 049-143 981
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 73 94285 11753 72632 19934 985
Čistý cash flow 73 94285 11753 726-2 7861 855
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 34238 98736 04949 46441 799
Čistý zisk 15 25130 80026 41738 53732 572
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,000038 53732 57262 573
Cudzie zdroje -304 215-288 964-247 875-221 458-182 922
Daň z príjmov 4 0918 1879 63210 9279 227
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,000010 9279 22717 649
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 0918 1879 63210 9279 227
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 206,62189,22198,38200,47189,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 188,00173,65170,14168,91145,00
Doba obratu aktív 399,71384,49417,05410,35489,23
Doba obratu pohľadávok 206,62189,22198,38200,47189,55
Doba obratu zásob 87,3578,17201,46231,95255,08
Doba splácania záväzkov -103,14-37,91-300,57-23,69532,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -84,32-29,94-139,80-11,71292,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 384,77331,91482,74428,50373,29
EBIT v minulom roku 0,00000,000049 46441 79980 222
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 34238 98736 04949 46441 799
EBITDA 25 56745 37552 27261 87650 081
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 56745 37552 27261 87650 081
Finančná páka 0,82080,92280,74340,96250,9728
Finančné účty 73 94285 11753 72632 19934 985
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,22-1,08-1,35-1,04-1,03
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,221,081,351,041,03
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 77944 85851 74061 24149 396
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,2110-0,0779-0,3352-0,02850,5978
Krátkodobé finančné výpomoci -1 850-1 850-1 850150,00-108 996
Krátkodobé pohľadávky 129 073131 22787 649104 13768 944
Krátkodobé záväzky -52 675-20 761-61 766-6 085106 384
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 196 504181 78599 2020,00000,0000
Náklady na predaný tovar 201 961206 274108 704133 09385 401
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 186 408199 90775 00793 76372 861
Neobežný majetok 2 0657 4901 48517 14723 008
Obežný majetok 247 625259 159182 774195 921154 847
Obrat aktív 0,91320,94930,87520,88950,7461
Obrat neobežného majetku 110,4233,80108,5911,065,77
Obrat obežného majetku 0,92080,97680,88230,96770,8574
Obrat zásob 4,184,671,811,571,43
Odpisy 5 4255 86115 66211 7227 400
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 4255 86115 6625 8613 700
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00005 8613 700
Ostatné náklady na finančnú činnosť 788,00517,00532,00635,00685,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000110 07474 516
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 67636 66142 07950 25939 972
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06400,13560,14650,22320,5654
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,13970,23440,70070,60270,6500
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,808,003,364,826,40
Pohľadávky z obchodného styku 117 438120 43375 16987 73952 742
Pohotová likvidita II. stupeň -3,72-9,70-2,22-16,44-20,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,11-3,39-4,6179,49-98,61
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -0,0074-0,0058-0,01000,0007-0,6125
Pridaná hodnota 26 04846 86152 55956 50747 360
Primárna platobná neschopnosť 1,671,511,321,251,41
Rýchla likvidita I. stupeň -1,36-3,81-0,8445-3,88-7,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,13-0,4918-1,22-0,0959-0,0522
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,13-0,4918-1,22-0,0959-0,0522
Služby 10 0183 94930 41936 4327 867
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 249 690266 649184 259213 159177 946
Spotreba materiálu… 5 5352 4183 2782 8984 673
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -1 850-1 554-1 850150,00-108 996
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 228 009253 135161 263189 600132 761
Tržby z predaja tovaru 220 714243 973135 693165 438116 967
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 2959 16225 57024 16215 794
Účtovný cash flow 73 94285 11753 726-2 7861 855
Úročený dlh -1 850-1 554-1 850150,00-108 996
Vlastné imanie 304 215288 964247 875221 458182 922
Všetky záväzky -54 525-22 315-63 616-5 935-2 612
Výsledok hospodárenia 20 14239 51436 61050 15442 681
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 14239 51436 61050 15442 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 25130 80026 41738 53732 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,000038 53732 57262 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 34238 98736 04949 46441 799
Zásoby 44 61042 81541 39959 58550 918
Záväzky -54 525-22 315-63 616-5 935-2 612
Záväzky z obchodného styku 196 504181 78599 202110 07474 516
Zisk pred zdanením 19 34238 98736 04949 46441 799
Zmena EBIT 0,00000,00000,72881,180,5210