A - MONT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,000018 3190,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,120,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000168 6380,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-42,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000042,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000042,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-325 6110,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-325 6150,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-332 8230,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000150 3190,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000106,620,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000097,090,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000106,860,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000106,620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000414,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000979,750,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-331 1410,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-325 6110,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-296 1140,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-296 1140,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000042,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00008,210,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-8,210,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-296 5370,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00009,170,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000018 2770,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000167 9500,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-74 0290,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00004,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 6820,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000148 0710,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000018 3190,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00003,420,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00003,420,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000423,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-325 6150,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00002,170,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-17,770,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-17,770,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00002,180,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,57740,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000016 6440,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00003 5790,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000010,500,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00009,210,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,120,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-85 5020,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-17,770,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00002,170,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,56950,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,56950,00000,00000,0000
Služby 0,000018 7890,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000018 3190,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000129 2820,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000062 5690,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000062 5690,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000042,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-81 4030,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-150 3190,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000168 6380,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-325 0050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-325 0050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-325 6150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-332 8230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-325 6150,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000168 6380,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-325 6150,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,98330,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000028 8910,00000,00000,0000