V-SKCH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 11 450 2760,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,89840,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 464,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -40,030,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 7 8330,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 11 743 6810,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -804 2940,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -7,590,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 804 6920,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -51 9630,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -58 4830,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -59 4430,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -25 8740,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 293 4050,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 270 0710,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3 996 0180,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 5 017 2280,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 4 270 0710,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 145 3860,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -24 9140,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -58 4830,00000,00000,00000,0000
EBITDA -45 9880,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -5,870,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -45 9880,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -39,030,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 804 6920,00000,00000,00000,0000
Hrubá marža -4,860,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -46 2160,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 398,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 745 1200,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 11 742 7570,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 38 8740,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 900 0000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 549 8120,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 14 9280,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 741 0780,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -59 4430,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -6,630,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,550,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,550,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -62,380,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 119 6800,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89840,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,650,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -40,030,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -38 0410,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,290,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -255,360,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -255,360,00000,00000,00000,0000
Služby 28 2610,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 450 2760,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 10 6130,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 398,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 833,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 833,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -51 9630,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 398,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -293 4050,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 11 743 6810,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -58 8120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -58 8120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -59 4430,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 8740,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -58 4830,00000,00000,00000,0000
Záväzky 11 743 6810,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 11 741 0780,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -58 4830,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,350,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 8240,00000,00000,00000,0000