ARGOMONT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 253 7677 4500,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,0326,700,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,37-0,96920,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,038324,910,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 35,710,03890,00000,00000,0000
Celkové tržby 621 7730,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 246 855279,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 461-6 9500,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 4616 9500,00000,00000,0000
Čistý cash flow 9 4616 9500,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 273,00-131,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 273,00-131,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-60,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 912-7 1710,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 143,420,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 143,420,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 148,970,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 143,420,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 5 0060,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 144,910,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 9480,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-60,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 273,00-131,000,00000,00000,0000
EBITDA 273,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 273,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 36,711,040,00000,00000,0000
Finančné účty 9 4616 9500,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0272-0,96260,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,02720,96260,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 273,00-132,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97280,03750,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 244 306500,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 246 855279,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 621 5000,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 0000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 253 7677 4500,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,450,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,450,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000132,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 273,00-131,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03730,93290,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 244 3060,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,0326,700,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7306-1,030,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97280,03750,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 35,710,03890,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 273,000,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,99870,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,038324,910,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 904,230,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 904,230,00000,00000,00000,0000
Služby 603 5000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 253 7677 4500,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 621 7730,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 3000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 601 4730,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 9 4616 9500,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 9127 1710,00000,00000,0000
Všetky záväzky 246 855279,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 273,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 273,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 273,00-131,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-60,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 273,00-131,000,00000,00000,0000
Záväzky 246 855279,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 244 0000,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 244 0000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 273,00-131,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00002,180,00000,00000,0000