Dušan Vaško, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 11 57511 5750,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 13,4730,540,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08-1,040,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,4730,540,00000,00000,0000
Celkový dlh 879,00399,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 573-11 5730,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 57311 5730,00000,00000,0000
Čistý cash flow 11 57311 5730,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-39,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -10 696-11 1760,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-39,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,081,040,00000,00000,0000
Finančné účty 11 57311 5730,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9241-0,96550,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92410,96550,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2,002,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 859,00379,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 57511 5750,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 379,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99980,99980,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 13,4730,540,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9242-0,96570,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 13,4730,540,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 57511 5750,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 11 57311 5730,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 69611 1760,00000,00000,0000
Všetky záväzky 879,00399,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-39,000,00000,00000,0000
Záväzky 879,00399,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 379,000,00000,00000,00000,0000