Platon Technologies, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 189 516191 812150 464152 192114 894
Bežná likvidita III. stupeň 2,502,241,921,501,04
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000017 51217 992
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000039 44039 842
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,22-1,39-1,07-0,51250,3058
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,991,801,381,08-0,5483
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,65870,89050,80540,48390,5647
Celkové tržby 208 980219 925212 166217 186203 967
Celkový dlh 75 26190 34967 12536 77027 085
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -139 061-140 602-89 477-74 821-35 882
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 139 061140 60289 47774 82135 882
Čistý cash flow 139 061140 60289 47738 939-14 668
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 43127 10710 86036 78342 931
Čistý zisk 12 79118 1257 35728 16832 893
Čistý zisk v minulom roku 18 1257 35728 16832 89310 298
Cudzie zdroje -114 255-101 463-83 339-75 982-47 967
Daň z príjmov 2 6408 9823 5038 61510 038
Daň z príjmov v minulom roku 8 9823 5038 61510 0382 943
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 6408 9823 5038 61510 038
Dlhodobé pohľadávky 4 5004 0824 0134 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,0042,8646,8422,1016,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,0917,4012,6619,6716,85
Doba obratu aktív 333,70319,13259,43259,38213,48
Doba obratu pohľadávok 55,9349,6553,7628,9216,85
Doba obratu zásob 0,00001 6315 2681 5631 418
Doba splácania záväzkov 0,000015 33447 2037 2875 864
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,89129,66111,4961,2549,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 4583 5621 8242 106
EBIT v minulom roku 27 10710 86036 78342 93113 241
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 43127 10710 86036 78342 931
EBITDA 25 93041 39425 10563 43551 906
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 93041 39425 10563 43551 906
Finančná páka 1,661,891,812,002,40
Finančné účty 139 061140 60289 47774 82135 882
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6029-0,5290-0,5539-0,4993-0,4175
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60290,52900,55390,49930,4175
Hrubá marža 0,52430,55520,46610,50590,4566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 70040 25923 83962 17963 344
Krátkodobé pohľadávky 27 26125 76127 16712 9679 069
Krátkodobé záväzky 69 79277 93164 66135 93826 750
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 7407 4094 8800,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001,611,30
Materiál 0,00000,00000,00006 8055 218
Náklady na predaný tovar 97 72997 274112 794104 295103 302
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 855500,001 8001 665
Neobežný majetok 10 74113 07922 59035 18245 483
Obežný majetok 178 775178 733127 87499 49851 419
Obrat aktív 1,091,141,411,411,71
Obrat neobežného majetku 19,3016,779,376,094,32
Obrat obežného majetku 1,161,231,662,153,82
Odpisy 9 55713 03212 59225 10213 840
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 55713 03212 59212 5516 920
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000012 5516 920
Osobné náklady 76 72874 32267 59255 43443 023
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2301 1351 2661 2561 262
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00008 9979 609
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 34831 15719 94953 27046 733
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11200,17860,08830,37070,6857
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,08140,14130,07220,32620,5720
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12890,23800,12660,47890,8888
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73380,73300,59470,49160,3123
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70030,60870,68340,50460,4619
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,66540,63930,42170,1793-0,0719
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000065,82197,8061,0455,94
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,641,461,982,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,401,231,361,64
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,67090,64090,42270,1818-0,0747
Pohľadávky z obchodného styku 6 29810 4617 34211 5449 069
Pohotová likvidita II. stupeň 2,382,131,801,400,9452
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8216-0,7216-0,9314-1,953,27
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,65870,89050,80540,48390,5647
Pridaná hodnota 109 561122 10598 899109 86893 140
Primárna platobná neschopnosť 1,070,70830,66470,77941,06
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11200,17860,08830,37070,6857
Rýchla likvidita I. stupeň 1,991,801,380,99260,5388
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,902,182,670,57960,5218
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,902,182,670,57960,5218
Služby 69 74969 04592 18977 81577 639
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 189 516191 812150 464152 192114 894
Spotreba materiálu… 27 98026 37420 10524 68023 998
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 207 790219 379211 693214 163202 792
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,00000,00000,00006 350
Tržby z predaja tovaru 94,002 637978,002 7872 509
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 207 196216 742210 715211 376193 933
Účtovný cash flow 139 061140 60289 47738 939-14 668
Vlastné imanie 114 255101 46383 33975 98247 967
Všetky záväzky 75 26190 34967 12536 77027 085
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000039 44039 842
Výsledok hospodárenia 16 87328 36212 51338 33344 416
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 87328 36212 51338 33344 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 79118 1257 35728 16832 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 1257 35728 16832 89310 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 43127 10710 86036 78342 931
Zásoby 7 9538 2887 2177 7106 468
Záväzky 75 26190 34967 12536 77027 085
Záväzky z obchodného styku 6 7407 4094 8808 9979 609
Zisk pred zdanením 15 43127 10710 86036 78342 931
Zmena EBIT 0,56932,500,29520,85683,24

Činnosti firmy
Vydávanie nahratých nosičov záznamov zvuku
Vydavateľská činnosť nosičov zvukovo-obrazových záznamov pre počítače
Reprodukcia nahraných nosičov pre počítač a zvukovo-obrazových záznamov
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Organizovanie výstav, kultúrnych a športových podujatí
Grafická úprava pomocou výpočtovej techniky
Registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
Systémová údržba softvéru
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej..
Návrh a optimalizácia informačných systémov a technológií v rozsahu voľnej..
Služby súvisiace s databázami
Činnosť ekonomických a účtovných poradcov
Automatizované spracovanie dát a spracovanie údajov
Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)..
Vedenie účtovníctva
Podnikateľské poradenstvo
Počítačové spracovanie videa a zvuku
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (maloobchod, veľkoobchod)
Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
Poskytovanie dátových služieb
Producentská činnosť v oblasti videotvorby
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
Požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových záznamov
Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Distribúcia filmov a videozáznamov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poradenská činnosť v oblasti obchodu
Organizovanie kurzov, seminárov a školení
Reklamná a propagačná činnosť
Školiteľská činnosť výpočtovej techniky
Kompletizácia a servis výpočtovej techniky bez zásahov do elektrických častí