BELLINGHAM SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 64 42664 4260,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,060,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,092,860,00000,00000,0000
Celkový dlh 48 69247 7320,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -15 734-16 6940,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 50 4180,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 4,093,860,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75580,74090,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000050 4180,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 48 69247 7320,00000,00000,0000
Neobežný majetok 14 00814 0080,00000,00000,0000
Obežný majetok 50 41850 4180,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000039 9660,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,060,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75580,74090,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,092,860,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 42664 4260,00000,00000,0000
Vlastné imanie 15 73416 6940,00000,00000,0000
Všetky záväzky 48 69247 7320,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 48 69247 7320,00000,00000,0000