ZÁSAH 8, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 0417 3727 98015 940105 235
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000019 825
Bežná likvidita III. stupeň 3,173,737,461,360,6263
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000019 825
Časové rozlíšenie aktív 3 5733 5733 5731 4451 656
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1491-0,3090-2,03-0,00410,0075
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46050,36570,15471,43-4,15
Celkové tržby 0,00000,00007 302182 6720,0000
Celkový dlh 2 2201 9741 0699 392138 633
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -357,00-688,00-1 298-3 47319 001
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 357,00688,001 2983 473824,00
Čistý cash flow -331,00-610,00-2 175-27,00824,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -523,00-539,001 360-4 921-37 833
Čistý zisk -577,00-1 513363,00-11 594-42 404
Čistý zisk v minulom roku -1 513363,00-11 594-25 461-851,00
Cudzie zdroje -4 821-5 398-6 911-6 54833 398
Daň z príjmov 0,0000960,00996,00882,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00996,00882,00717,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00996,00882,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00008,3790,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00006,9387,92
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000032,12130,46
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00008,3790,99
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00002 785
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000557,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000013,43136,88
EBIT v minulom roku -539,001 360-4 921-18 9982 462
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -523,00-539,001 360-4 921-37 833
EBITDA -313,00-317,007 08910 888-29 546
EBITDA marža 0,00000,00000,97080,05960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -313,00-317,007 08910 888-29 546
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,740,7329-0,08230,0000
Finančná páka 1,461,371,152,43-3,15
Finančné účty 357,00688,001 2983 473824,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6847-0,7322-0,8660-0,41080,3174
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68470,73220,86600,4108-0,3174
Hrubá marža 0,00000,0000-0,26920,67630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -523,00-539,0015 5749 449-32 720
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31530,26780,13400,41811,05
Krátkodobé pohľadávky 3 1113 1113 1094 15573 397
Krátkodobé záväzky 2 2201 9741 0696 664110 417
Krytie dlhovej služby -5,80-22,647 0891,88-6,46
Materiál 0,00000,00000,00000,00005 565
Nákladové úroky 54,0014,001,00005 7914 571
Nákladové úroky v minulom roku 14,001,00005 7915 7463 313
Náklady na predaný tovar 0,0000194,001 96657 61572 333
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000747,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00006 86723 659
Obežný majetok 3 4683 7994 4077 62879 920
Obrat aktív 0,00000,00000,000011,372,80
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000026,3812,44
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,000023,753,68
Odpisy 0,00000,00005 54610 3845 500
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 7735 1925 500
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00002 7735 1920,0000
Osobné náklady 0,00000,0000-3 661102 9290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 210,00222,00803,001 9383 210
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000142,00333,0036,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 152,000,00000,00005 7040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -577,00-1 5135 909-1 210-36 904
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1197-0,28030,0525-1,773,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1085-0,09990,1968-0,53057,30
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00001,860,83310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,53701,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-1,041,0940,38
Pohľadávky z obchodného styku 3 1093 1093 1093 44270 922
Pohotová likvidita II. stupeň 3,173,737,461,360,5826
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,568,853,18242,5240,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,13-43,57-2 175-0,00470,1803
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,31530,26780,13400,58921,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46050,36570,15471,43-4,15
Pridaná hodnota 0,0000-194,00-1 966123 544222 101
Primárna platobná neschopnosť 0,04890,00000,00001,660,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0819-0,20520,0455-0,7274-0,4029
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1197-0,28030,0525-1,771,27
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16080,34851,210,52120,0063
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,09-6,230,15080,8626-4,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,09-6,230,15080,8626-4,69
Služby 0,0000194,001 40249 29062 186
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 0417 3727 98015 940105 235
Spotreba materiálu… 0,00000,0000564,008 3809 400
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000019 825
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00004 573181 242294 434
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 57383,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000417,00747,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000180 742293 687
Účtovný cash flow -331,00-610,00-2 175-27,00824,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000019 825
Úrokové krytie -9,69-38,501 360-0,8498-8,28
Vlastné imanie 4 8215 3986 9116 548-33 398
Všetky záväzky 2 2201 9741 0699 392138 633
Výsledok hospodárenia -313,00-317,002 021-3 316-35 046
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -313,00-317,002 021-3 316-35 046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -577,00-1 513363,00-11 594-42 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 513363,00-11 594-25 461-851,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -577,00-553,001 359-10 712-42 621
Zásoby 0,00000,00000,00000,00005 699
Záväzky 2 2201 9741 0699 392138 633
Záväzky z obchodného styku 152,000,00000,00005 7040,0000
Zisk pred zdanením -577,00-553,001 359-10 712-42 621
Zmena EBIT 0,9703-0,3963-0,27640,2590-15,37
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,000055,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,000055,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 0953 9030,0000