SLOVAKIA - ELMED, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 882 4230,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99880,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 30,690,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -850,300,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 883 4620,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 8860,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 8860,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 31 8860,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -984,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -984,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 0390,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,440,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,260,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 69,970,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 67,440,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 70,040,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,050,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -984,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -836,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -836,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -849,300,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 31 8860,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -965,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 850 5370,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 883 4620,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 603 9040,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 533 4740,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 882 4230,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 5,220,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,220,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -984,000,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,94710,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,94710,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 848 2830,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99880,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -850,300,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -775,000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,94710,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 0570,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 0570,00000,00000,00000,0000
Služby 69 9390,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 882 4230,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 491,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 603 1290,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 603 1290,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 31 8860,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 0390,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 883 4620,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -836,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -836,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -984,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -965,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 883 4620,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -965,000,00000,00000,00000,0000