A JE TO s.r.o. " v likvidácii "

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Aktíva 4 0360,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,74230,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,300,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,290,00000,00000,0000
Celkový dlh 5 7950,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 2890,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2890,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 2890,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 2930,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 2930,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 7100,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 7590,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,250,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 826,210,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2,250,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 421,020,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 935,650,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 1130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 7100,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 2930,00000,00000,0000
EBITDA -2 2650,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 2650,00000,00000,0000
Finančná páka -2,290,00000,00000,0000
Finančné účty 2 2890,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 2930,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,350,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 4370,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 1210,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 5050,00000,00000,0000
Obežný majetok 4 0360,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,86690,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 2930,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,300,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,56810,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,56810,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,640,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56710,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,280,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,76850,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,440,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,290,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -338,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,56810,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,300,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,560,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,560,00000,00000,0000
Služby 441,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 0360,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 175,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 7830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 7830,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 2890,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 7590,00000,00000,0000
Všetky záväzky 5 7950,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 2650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 2650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 2930,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 7100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 2930,00000,00000,0000
Zásoby 1 7360,00000,00000,0000
Záväzky 5 7950,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 2930,00000,00000,0000