AEROKLUB DUBNICA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 66 10555 94150 193148 578163 581
Aktivácia 2 9103 2294 0783 8423 696
Časové rozlíšenie aktív 4 3736 831856,00136,00175,00
Časové rozlíšenie pasív 3 0592 7244 6350,0000609,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0000-0,0002-1,11-0,30880,6549
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0000-0,0002-0,7311-0,17570,3526
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-1,16-1,77-1,79-1,90
Celkové tržby 235 390758 745619 382366 4520,0000
Celkový dlh 403 381393 117104 564337 596344 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 145 650-2 901-2 964-68 396-118 952
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9002 9012 96468 396118 952
Čistý cash flow -1,0000-63,00-65 432-58 371118 952
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 644-260 955-18 196-64 9875 266
Čistý zisk -40 569-280 894-21 076-64 9885 260
Čistý zisk v minulom roku -280 894-21 076-64 98857 612-66 596
Cudzie zdroje 340 335339 90059 006189 018181 642
Daň z príjmov 0,00002 8802 8800,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8800,00004 0170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8800,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,5938,688,6238,2715,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,3418,921,8330,5520,04
Doba obratu aktív 127,8273,8539,32149,80169,58
Doba obratu pohľadávok 63,5938,688,6238,2715,57
Doba obratu zásob 4 079839,590,000019,5318,32
Doba splácania záväzkov 170 37986 7070,0000891,56425,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 482,89511,8170,12334,92349,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48 86413 2500,000095,730,0000
EBIT v minulom roku -260 955-18 196-64 98761 629-65 052
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 644-260 955-18 196-64 9875 266
EBITDA -65 9408 3364 386-34 39664 557
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -65 9408 3364 386-34 39664 557
Finančná páka -0,1942-0,1646-0,8506-0,7861-0,9006
Finančné účty 2 9002 9012 96468 396118 952
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,156,081,181,271,11
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,15-6,08-1,18-1,27-1,11
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 489919 2333 777-34 17963 848
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,786,931,782,242,06
Krátkodobé finančné výpomoci 148 5500,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 32 88829 30311 00237 96115 016
Krátkodobé záväzky 249 733387 68989 498332 180337 369
Krytie dlhovej služby -4,720,42140,0000-34 39610 760
Materiál 3 8772 2126 2936 8274 991
Nákladové úroky 10 92517 0590,00001,00006,00
Nákladové úroky v minulom roku 17 0590,00001,00000,00001 544
Náklady na predaný tovar 162 266229 492462 112292 341285 673
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 535,001 6320,0000135 99299 455
Neobežný majetok 19 96513 15227 73734 80824 447
Obežný majetok 41 76735 95821 600113 634138 959
Obrat aktív 2,864,949,282,442,15
Obrat neobežného majetku 9,4521,0216,8010,4014,40
Obrat obežného majetku 4,527,6921,573,192,53
Obrat zásob 0,08950,43470,000018,6919,93
Odpisy 7 286101 53621 53029 08621 333
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 64350 76810 76514 54321 333
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 64350 76810 76514 5430,0000
Osobné náklady 91 16898 400140 099114 5910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 265,0013 856609,00402,00709,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7 00023 7030,000097,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 62359 24513 50435 6660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -33 283-179 358454,00-35 90226 593
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21150,82640,35720,3438-0,0290
Podiel EBIT k aktívam -0,4484-4,66-0,3625-0,43740,0322
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4702-4,90-0,3994-0,43740,0323
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15880,78020,41410,3540-0,0302
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04390,05190,05910,46030,7272
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,442,0937,001,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 49,5328,790,00000,51230,2295
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,29070,47750,02700,60800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,26910,23500,02340,48493,11
Pohľadávky z obchodného styku 11 55414 3312 33030 30219 334
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -340 335-5 395-0,9018-3,241,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0001-0,00370,0000-58 37119 825
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,250,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,107,032,082,272,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-1,16-1,77-1,79-1,90
Pridaná hodnota 26 49846 9893 78669 67566 415
Primárna platobná neschopnosť 6,204,135,801,180,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6137-5,02-0,4199-0,43740,0322
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11920,82640,35720,3438-0,0290
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,1247,1623,84-9,815,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,1247,1623,84-9,815,34
Služby 59 35599 166248 48071 18170 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 10555 94150 193148 578163 581
Spotreba materiálu… 105 286131 923217 71089 010119 376
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 148 5500,00000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 9100,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 225 611727 006465 898362 277352 088
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 36 847450 5250,0000261,000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 405375,00280,00142 074143 682
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 186 359276 106465 618219 942208 406
Účtovný cash flow -1,0000-63,00-65 432-58 371118 952
Úročený dlh 148 5500,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -2,71-15,300,0000-64 987877,67
Vlastné imanie -340 335-339 900-59 006-189 018-181 642
Všetky záväzky 403 381393 117104 564337 596344 614
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 0592 7240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -36 379-270 800-17 144-65 1614 467
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 379-270 800-17 144-65 1614 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 569-280 894-21 076-64 9885 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -280 894-21 076-64 98857 612-66 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -40 569-278 014-18 196-64 9886 695
Zásoby 5 9793 7547 6347 2774 991
Záväzky 403 381393 117104 564337 596344 614
Záväzky z obchodného styku 71 62359 24513 50435 6660,0000
Zisk pred zdanením -40 569-278 014-18 196-64 9886 695
Zmena EBIT 0,113614,340,2800-1,05-0,0810
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000628 1250,00001 94038 757