LICON Slovensko s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420112010
Aktíva 64 66385 55277 3530,00000,0000
Bankové úvery 22 30019 03011 2190,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,643,130,00000,0000
Bežné bankové úvery 22 30019 03011 2190,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,910,98940,70490,00000,0000
Celkové tržby 40 97258 1120,00000,00000,0000
Celkový dlh 42 48042 54931 9830,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 23318 60310 2850,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5585-0,02470,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67,00427,00934,000,00000,0000
Čistý cash flow 67,00427,00934,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 9881 432-12 4040,00000,0000
Čistý zisk -22 881-1 438-15 4070,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 438250,001 2260,00000,0000
Cudzie zdroje -22 183-43 003-45 3700,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,0077,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 598,75494,11345,020,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 594,31489,92343,990,00000,0000
Doba obratu aktív 599,37552,62371,300,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 598,75494,11345,020,00000,0000
Doba obratu zásob 0,000081,120,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 187,89312,4770,670,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 187,05213,9857,670,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 191,56329,660,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 4322 9243 2530,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 9881 432-12 4040,00000,0000
EBITDA -20 555778,00-8 4180,00000,0000
EBITDA marža -0,50170,01340,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -20 555778,00-8 4180,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-2,010,00000,00000,0000
Finančná páka 2,911,991,700,00000,0000
Finančné účty 67,00427,00934,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3431-0,5027-0,58650,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34310,50270,58650,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 6132 895-9 3210,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 64 59676 49471 8790,00000,0000
Krátkodobé záväzky 20 18033 12612 0140,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 57434 9480,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -10,860,4073-2,800,00000,0000
Nákladové úroky 1 8931 9103 0030,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 9102 5972 0270,00000,0000
Náklady na predaný tovar 43 38744 86962 0530,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 20238 69530 5600,00000,0000
Neobežný majetok 0,000031,004 5400,00000,0000
Obežný majetok 64 66385 52172 8130,00000,0000
Obrat aktív 0,60900,66050,98300,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00001 82316,750,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,60900,66071,040,00000,0000
Obrat zásob 0,00004,500,00000,00000,0000
Odpisy 0,00000,00003 0830,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00003 0830,00000,0000
Osobné náklady 6 60810 7060,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 808,00809,00903,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 881-1 438-12 3240,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5144-0,0232-0,27230,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,650,92000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,60671,090,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,60671,094,540,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 64 11775 84571 6640,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,521,473,130,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -331,09-100,71-48,580,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65690,49730,41350,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,910,98940,70490,00000,0000
Pridaná hodnota -4 00911 63713 9880,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,03-0,0334-0,33960,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,0754,69-3,800,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,0754,69-3,800,00000,0000
Služby 2 7304 84926 9160,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 66385 55277 3530,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 4551 3254 5770,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 30019 03011 2190,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 75357 96976 0410,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 375,001 4630,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 37 01956 5067 2440,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 3590,000068 7970,00000,0000
Účtovný cash flow 67,00427,00934,000,00000,0000
Úročený dlh 22 30019 03011 2190,00000,0000
Úrokové krytie -11,090,7497-4,130,00000,0000
Vlastné imanie 22 18343 00345 3700,00000,0000
Všetky záväzky 42 48042 54931 9830,00000,0000
Výsledok hospodárenia -20 1802 241-11 5010,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 1802 241-11 5010,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 881-1 438-15 4070,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 438250,001 2260,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -22 881-478,00-15 4070,00000,0000
Zásoby 0,00008 6000,00000,00000,0000
Záväzky 42 48042 54931 9830,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 20 57434 9480,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -22 881-478,00-15 4070,00000,0000
Zmena EBIT -14,660,4897-3,810,00000,0000