DORKA, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 2 1940,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 1940,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1940,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -155,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 1510,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 1510,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -565,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 1940,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -565,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 1510,00000,00000,00000,0000
EBITDA -92,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -92,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2 1940,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -155,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 1940,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 63,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 1510,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,52460,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,52460,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,52460,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,52460,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,150,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -59,000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,52460,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,52460,00000,00000,00000,0000
Služby 59,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 1940,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -155,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 1940,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -92,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -92,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 1510,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -565,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 1510,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 1510,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,040,00000,00000,00000,0000