CCN Slovakia s.r.o. „v likvidácii“

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 145 2121 073 3590,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,0000135 7000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,690,21070,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000135 7000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 318,00423,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8709-0,36980,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,200,01250,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,274951,730,00000,00000,0000
Celkové tržby 951 8190,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 31 3081 053 0040,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 348128 1730,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 3487 5270,00000,00000,0000
Čistý cash flow 99 1977 5270,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 18297 4690,00000,00000,0000
Čistý zisk 21 81971 5790,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 71 730-87 7370,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -113 904-20 3550,00000,00000,0000
Daň z príjmov 8 0470,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 6770,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 0470,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,39310,130,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,1738,570,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 406,152 2520,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 127,39310,130,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000147 1620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,591 2660,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 111 051-59 2470,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 18297 4690,00000,00000,0000
EBITDA 128 987164 6040,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 128 987164 6040,00000,00000,0000
Finančná páka 1,2752,730,00000,00000,0000
Finančné účty 99 3487 5270,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7844-0,01900,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78440,01900,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 765 268164 2400,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21320,56230,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 45 546147 8410,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 30 958603 5660,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 13,856,360,00000,00000,0000
Nákladové úroky 9 31625 8900,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 17 64428 4900,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 2781 4970,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000917 5680,00000,00000,0000
Obežný majetok 144 894155 3680,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,89870,16210,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,90071,120,00000,00000,0000
Odpisy 68 90445 9310,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 45245 9310,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 34 4520,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 719364,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 120,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 90 723117 5100,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68420,00700,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000115,230,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,883,760,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76010,04330,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 41 17918 3880,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,690,21070,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-2,700,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,650,29070,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21560,98100,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,274951,730,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 129 222172 5030,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19163,520,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,210,01020,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,24276,400,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,24276,400,00000,00000,0000
Služby 1 2781 4930,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 145 2121 073 3590,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00004,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000135 7000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 950 500174 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 820 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 130 500174 0000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 99 1977 5270,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000135 7000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 4,213,760,00000,00000,0000
Vlastné imanie 113 90420 3550,00000,00000,0000
Všetky záväzky 31 3081 053 0040,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 42 898118 6730,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 898118 6730,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 81971 5790,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 71 730-87 7370,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 86692 4210,00000,00000,0000
Záväzky 31 3081 053 0040,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 120,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 29 86692 4210,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,3528-1,650,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 837 1850,00000,00000,00000,0000