AAF International s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 18 873 44111 458 0603 102 3342 823 7302 930 101
Aktivácia 9 00044 4960,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93180,53851,721,821,91
Časové rozlíšenie aktív 53 3006 2987 30610 13614 098
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2013-0,63670,0499-0,0151-0,0193
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,4416,870,81670,83810,8803
Celkové tržby 16 782 3128 316 8016 870 4426 618 0556 362 072
Celkový dlh 23 120 16710 816 9441 394 6931 287 5121 371 765
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 288 073-433 002-24 807-110 097-86 949
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 288 073433 00224 807110 09786 949
Čistý cash flow 855 071408 195-85 29023 14830 045
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 672 503-1 022 526253 461243,00-81 990
Čistý zisk -4 887 842-1 066 525171 423-22 118-85 105
Čistý zisk v minulom roku -1 066 525171 423-22 118-85 105-7 282
Cudzie zdroje 4 246 726-641 116-1 707 641-1 536 218-1 558 336
Daň z príjmov 79 656-6 50780 06522 3613 115
Daň z príjmov v minulom roku -6 50780 06522 3613 11517 295
Daň z príjmov z bežnej činnosti 79 656-6 50780 06522 3613 115
Dlhodobé pohľadávky 175 419201 53449 95688 32671 646
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,04119,3575,1877,4286,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,22107,6971,1473,1582,19
Doba obratu aktív 436,87553,88176,19161,72171,63
Doba obratu pohľadávok 116,10129,0978,0182,4790,99
Doba obratu zásob 396,501 2920,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 985,254 8610,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 270,29515,6373,5967,6074,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 945,032 6030,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 022 526253 461243,00-81 99010 015
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 672 503-1 022 526253 461243,00-81 990
EBITDA -4 263 959-544 517527 472217 762125 099
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 263 959-544 517527 472217 762125 099
Efektívna daňová sadzba -0,01660,00610,318492,02-0,0380
Finančná páka -4,4417,871,821,841,88
Finančné účty 1 288 073433 00224 807110 09786 949
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,2250-0,0560-0,5504-0,5440-0,5318
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,22500,05600,55040,54400,5318
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 783 806-347 185637 770324 059257 101
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61870,93100,41770,41800,4361
Krátkodobé pohľadávky 4 840 4062 469 0231 323 6531 351 7451 481 690
Krátkodobé záväzky 11 677 09310 666 8981 295 7791 180 3001 277 787
Krytie dlhovej služby -31,43-10,78267,350,00000,0000
Materiál 3 525 5561 027 777674 583555 354749 113
Nákladové úroky 135 68350 5061 9730,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 50 5061 9730,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 16 763 9066 472 1954 759 9645 086 0115 004 976
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 325 958800 9870,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 816 9025 512 804826 529583 590411 951
Obežný majetok 11 003 2395 938 9582 268 4992 230 0042 504 052
Obrat aktív 0,83550,65902,072,262,13
Obrat neobežného majetku 2,021,377,7810,9215,13
Obrat obežného majetku 1,431,272,832,862,49
Obrat zásob 0,92050,28250,00000,00000,0000
Odpisy 624 561478 832268 014215 102184 278
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 315 211239 416134 007107 55198 557
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 309 350239 416134 007107 55185 721
Osobné náklady 3 444 2782 056 7921 524 3421 316 2811 228 395
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1651 8841 4881 6191 206
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -56,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 534 6401 510 594649 229753 8941 185 185
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 263 281-587 693439 437192 98499 173
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,15-1,660,1004-0,0144-0,0546
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6493-1,290,14030,0001-0,0496
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,571,930,91241,031,02
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,22331,330,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,28050,51821,100,97410,9847
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,23740,42040,93210,83720,8562
Pohľadávky z obchodného styku 4 329 6052 227 8801 252 6251 277 2121 403 215
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52940,27261,051,251,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,97-1,5720,02-66,37-51,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,308,08-43,230,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,230,94400,44960,45600,4682
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,4416,870,81670,83810,8803
Pridaná hodnota -966 1021 065 8641 670 6351 282 1241 209 591
Primárna platobná neschopnosť 2,592,560,89240,82550,8446
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,15-1,660,1004-0,0144-0,0546
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,42-19,872,645,9110,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,42-19,872,645,9110,97
Služby 3 931 4181 452 513913 7861 356 5431 291 573
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 873 44111 458 0603 102 3342 823 7302 930 101
Spotreba materiálu… 9 031 2274 605 8183 929 7913 744 1473 698 686
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 9 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 010 7917 650 3936 482 5976 427 1986 297 895
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 242 18799 60855 89353 95866 604
Tržby z predaja tovaru 1 824 387831 4400,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 944 2176 719 3456 426 7046 373 2406 231 291
Účtovný cash flow 855 071408 195-85 29023 14830 045
Úrokové krytie -34,44-20,25128,460,00000,0000
Vlastné imanie -4 246 726641 1161 707 6411 536 2181 558 336
Všetky záväzky 23 120 16710 816 9441 394 6931 287 5121 371 765
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,150,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 654 358-1 018 353260 2184 327-61 047
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 654 358-1 018 353260 2184 327-61 047
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 887 842-1 066 525171 423-22 118-85 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 066 525171 423-22 118-85 105-7 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 808 186-1 073 032251 488243,00-81 990
Zásoby 4 699 3412 835 399870 083679 836863 767
Záväzky 23 120 16710 816 9441 394 6931 287 5121 371 765
Záväzky z obchodného styku 11 200 4855 712 9491 117 8771 054 3551 185 185
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 665 8454 202 355468 648300 4610,0000
Zisk pred zdanením -4 808 186-1 073 032251 488243,00-81 990
Zmena EBIT 4,57-4,031 043-0,0030-8,19
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 515 697342 62783 61314 679-14 717
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 515 697342 62783 61314 679-14 717
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 02594 61255 13352 29168 472
Účtovné závierky