AFC - ZTS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172014201320122011
Aktíva 0,0000105 0330,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000130,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,240,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000533 7790,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-2 8810,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00002 5800,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00002 5800,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-119 0510,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-124 9670,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-289 6600,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000428 7460,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00009 8780,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000065,550,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000064,530,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000131,910,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000077,950,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00005 2350,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000753,040,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000615,350,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-281 2730,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-119 0510,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-109 4280,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-109 4280,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00002 5800,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00004,080,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-4,080,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-111 2640,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00004,670,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000-301,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000052 1940,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000489 9880,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-18,500,00000,00000,0000
Materiál 0,0000-6 1150,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00005 9160,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00008 3870,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000271 0870,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 3970,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00005 8750,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000099 0280,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00002,770,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000049,470,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00002,930,00000,00000,0000
Odpisy 0,00006 0530,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00006 0530,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00001 8360,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-118 9140,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-1,130,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-1,130,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00003,230,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000051 3850,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000166,180,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00005,080,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,240,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000019 5530,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-1,190,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-4,880,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-4,880,00000,00000,0000
Služby 0,000055 6950,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000105 0330,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000179 4060,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000-301,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000290 6400,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000012 2140,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000278 4260,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00002 5800,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000-301,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-20,120,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-428 7460,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000533 7790,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-119 3240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-119 3240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-124 9670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-289 6600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-127 0760,00000,00000,0000
Zásoby 0,000034 3760,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000533 7790,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-127 0760,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-33 5890,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-33 5890,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 8430,00000,00000,0000