ASTORIA family, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,0000771 9180,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,0000241 1620,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,160,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000241 1620,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000089,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00006,300,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000666 1950,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000576 1020,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 7270,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00001 7270,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-881,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-105 7230,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00002 9040,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000046,100,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00002 9110,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00002 9040,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000586,580,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000332,790,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-881,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-1 3190,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 3190,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00007,300,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00001 7270,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000336 6670,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000770 1020,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000088 2410,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000054 9080,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000030 1510,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000771 8290,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000697,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,76260,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000012 2250,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,160,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-61,220,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,74860,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,86300,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00006,300,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000041 8750,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-505,080,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-505,080,00000,00000,0000
Služby 0,000014 2320,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000771 9180,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000010 5250,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000577 8290,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000096 7830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000049 0590,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000047 7240,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00001 7270,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000577 8290,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000105 7230,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000666 1950,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 3190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 3190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-881,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000666 1950,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-2 0160,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00002,290,00000,00000,0000