SKICENTRUM-Korcháň, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva -458,0012 06749 5840,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,39790,93220,12630,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000162,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,096,88-0,31210,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,910,80120,02970,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,7154-9,0012,470,00000,0000
Celkové tržby 530,0070 2050,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 15113 57545 9020,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -767,00-12 1725 5350,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 767,0012 1721 1490,00000,0000
Čistý cash flow -11 40510 3721 1490,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 300,00-1 898-1 2310,00000,0000
Čistý zisk -100,00-2 858-1 2310,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 858-8 331783,000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 6091 508-3 6820,00000,0000
Daň z príjmov 400,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,005 7500,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 400,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000-2,8878,390,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000-2,8866,620,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000330,661 1030,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000-2,8878,390,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,000056,550,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000718,731 2210,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000354,72861,500,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000033,480,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 898-2 581783,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 300,00-1 898-1 2310,00000,0000
EBITDA 333,004 3244 5620,00000,0000
EBITDA marža 0,62830,06160,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 333,004 3244 5620,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 1,33-0,50580,00000,00000,0000
Finančná páka 0,2846-8,0013,470,00000,0000
Finančné účty 767,0012 1721 1490,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -3,510,1250-0,07430,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 3,51-0,12500,07430,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 300,00117 7584 4210,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -2,511,070,78090,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00006 6840,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky -1 225-105,003 5230,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 15112 94538 7180,00000,0000
Náklady na predaný tovar 197,0013 66611 5740,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00006 5745 7960,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,000043 8520,00000,0000
Obežný majetok -458,0012 0675 5700,00000,0000
Obrat aktív 0,00001,100,33080,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,102,950,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,00006,450,00000,0000
Odpisy 0,00009 3125 6520,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 6565 6520,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 6560,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33,00168,00141,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 751,00603,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -100,006 4544 4210,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06221,90-0,11880,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,6550-0,1573-0,02480,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6550-0,1573-0,02480,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,18652,16-0,11330,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -1,671,010,02320,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -21,520,14770,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,03720,85460,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,77870,07000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku -1 439-105,002 9940,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,39790,93220,10650,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,14110,1454-3,200,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -2,511,120,92570,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,7154-9,0012,470,00000,0000
Pridaná hodnota -197,00-346,004 8300,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť -0,5219-5,740,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06221,90-0,33430,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66640,94030,02530,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,463,1410,060,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,463,1410,060,00000,0000
Služby 0,00002 7924 5850,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -458,0012 06749 5840,00000,0000
Spotreba materiálu… 197,004 3001 1930,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00006 6840,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000070 12116 4040,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000056 8010,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00008 6356 8700,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00004 6859 5340,00000,0000
Účtovný cash flow -11 40510 3721 1490,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,00006 6840,00000,0000
Vlastné imanie -1 609-1 5083 6820,00000,0000
Všetky záväzky 1 15113 57545 9020,00000,0000
Výsledok hospodárenia 333,00-1 730-1 0900,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 333,00-1 730-1 0900,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -100,00-2 858-1 2310,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 858-8 331783,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 300,00-1 898-1 2310,00000,0000
Zásoby 0,00000,0000898,000,00000,0000
Záväzky 1 15113 57545 9020,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 751,00603,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 300,00-1 898-1 2310,00000,0000
Zmena EBIT -0,15810,7354-1,570,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000053 5430,00000,00000,0000