BAVLNÁRSKE ZÁVODY - TEXICOM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 267 405
Bankové úvery 376 083
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02
Celkový dlh 11 853 662
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 171 124
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 204 959
Čistý cash flow -127,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -122,00
Čistý zisk -122,00
Čistý zisk v minulom roku -2 121
Cudzie zdroje 11 586 257
Daň z príjmov v minulom roku 2,00
Dlhodobé bankové úvery 376 083
Dlhodobý dlh 376 083
EBIT v minulom roku -2 119
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -122,00
EBITDA -74,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -74,00
Finančné účty 204 959
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 43,33
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -43,33
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -122,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 19,15
Krátkodobé pohľadávky 62 446
Krátkodobé záväzky 5 120 954
Náklady na predaný tovar 144,00
Obežný majetok 267 405
Ostatné náklady na finančnú činnosť 48,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 233 437
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -122,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,7665
Pohľadávky z obchodného styku -31 400
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -91 230
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 44,33
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02
Pridaná hodnota -144,00
Primárna platobná neschopnosť -71,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -160 185
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -160 185
Služby 144,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 267 405
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 376 083
Účtovný cash flow -127,00
Úročený dlh 376 083
Vlastné imanie -11 586 257
Všetky záväzky 11 853 662
Výsledok hospodárenia -74,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -74,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -122,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -122,00
Záväzky 11 853 662
Záväzky z obchodného styku 2 233 437
Zisk pred zdanením -122,00