STOMIL SANOK, spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 236 3653 236 3653 236 3653 236 3653 236 846
Bežná likvidita III. stupeň 0,99570,99570,99570,99590,9960
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -234,71-234,71-234,71-243,13-252,21
Celkové tržby 0,00000,00000,00001,00000,0000
Celkový dlh 3 250 2133 250 2133 250 2133 249 7313 249 731
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -98,00-98,00-98,00-98,00-579,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-481,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98,0098,0098,0098,00579,00
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000-481,00-482,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-2,00-1,0000-18 316
Čistý zisk 0,00000,0000-482,00-481,00-18 796
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-482,00-481,00-18 796-481,00
Cudzie zdroje 13 84813 84813 84813 36612 885
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku 0,0000-2,00-1,0000-18 316-1,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-2,00-1,0000-18 316
EBITDA 0,00000,0000-2,00-2,00-18 316
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-2,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-2,00-2,00-18 316
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-240,00-480,00-0,0262
Finančná páka -233,71-233,71-233,71-242,13-251,21
Finančné účty 98,0098,0098,0098,00579,00
Hrubá marža 0,00000,00000,0000-2,000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-2,000,0000-18 316
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,001,001,001,001,00
Krátkodobé pohľadávky 3 236 2673 236 2673 236 2673 236 2673 236 267
Krátkodobé záväzky 3 250 2133 250 2133 250 2133 249 7313 249 731
Náklady na predaný tovar 0,00000,00002,002,001,0000
Obežný majetok 3 236 3653 236 3653 236 3653 236 3653 236 846
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 135 9623 135 9623 135 9623 135 9623 135 962
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-482,00-481,00-18 796
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,03480,03601,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,00010,00011,42
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,0000-481,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 229 9613 229 9613 229 9613 229 9613 229 961
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99570,99570,99570,99590,9960
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-27,79-26,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,001,001,001,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -234,71-234,71-234,71-243,13-252,21
Pridaná hodnota 0,00000,0000-2,00-2,00-1,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,97090,97090,97090,97090,9709
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00000,03480,03601,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-1 625 107-1 624 866-177,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-1 625 107-1 624 866-177,43
Služby 0,00000,00002,002,001,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 236 3653 236 3653 236 3653 236 3653 236 846
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000-481,00-482,00
Vlastné imanie -13 848-13 848-13 848-13 366-12 885
Všetky záväzky 3 250 2133 250 2133 250 2133 249 7313 249 731
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-2,00-1,0000-18 316
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-2,00-1,0000-18 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-482,00-481,00-18 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-482,00-481,00-18 796-481,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-2,00-1,0000-18 316
Záväzky 3 250 2133 250 2133 250 2133 249 7313 249 731
Záväzky z obchodného styku 3 135 9623 135 9623 135 9623 135 9623 135 962
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-2,00-1,0000-18 316
Zmena EBIT 0,00000,00002,000,000118 316