BENT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 137 437121 74391 786160 257253 626
Bežná likvidita III. stupeň 0,63940,55560,55190,65520,7391
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000681,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,010,05080,91450,5945-0,2701
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,49-2,92-2,23-2,89-4,10
Celkové tržby 1 139 089552 05627 90396 632295 842
Celkový dlh 192 598185 110166 308245 237335 446
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 8619 112-74 149-45 524-27 631
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 9433 22068 14950 52432 631
Čistý cash flow 55 9433 22068 14950 524-22 098
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 32411 20410 324-2 118-61 819
Čistý zisk 8 20611 1559 364-3 161-63 170
Čistý zisk v minulom roku 11 1559 364-3 161-63 169-3 887
Cudzie zdroje 55 16163 36774 52284 98081 820
Daň z príjmov 118,0049,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 49,00960,00960,00960,001 482
Daň z príjmov z bežnej činnosti 118,0049,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,5463,681 157451,16168,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,9761,831 135450,06166,80
Doba obratu aktív 44,1280,505 196678,66332,89
Doba obratu pohľadávok 20,5463,681 157451,16168,33
Doba obratu zásob 4,5215,350,000014,11108,95
Doba splácania záväzkov 242,31817,580,00001 058418,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,06114,159 7541 015432,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 62,60110,300,0000221,35129,41
EBIT v minulom roku 11 20410 324-2 118-61 818-1 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 32411 20410 324-2 118-61 819
EBITDA 12 60114 10310 041-4 255-62 194
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 60114 10310 041-4 255-62 194
Finančná páka -2,49-1,92-1,23-1,89-3,10
Finančné účty 55 9433 22068 14950 52432 631
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,40140,52050,81190,53030,3226
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4014-0,5205-0,8119-0,5303-0,3226
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 08113 7609 78112 108-31 566
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,251,421,881,501,30
Krátkodobé finančné výpomoci 21 08212 332-6 0005 0005 000
Krátkodobé pohľadávky 63 99996 30720 440106 536128 249
Krátkodobé záväzky 171 516172 633172 308239 588329 797
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 44 31223 289432,0050 1400,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-51,27-159,06
Nákladové úroky 0,00000,00000,000083,00391,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000083,00391,00691,00
Náklady na predaný tovar 1 093 320515 1197 43187 375339 019
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 258 35977 0700,000082 680287 712
Neobežný majetok 14 29818 9740,00000,00006 188
Obežný majetok 123 139102 76991 786160 257246 757
Obrat aktív 8,274,530,07030,53781,10
Obrat neobežného majetku 79,5229,090,00000,000044,94
Obrat obežného majetku 9,235,370,07030,53781,13
Obrat zásob 80,8123,770,000025,863,35
Odpisy 4 6762 5560,00003 09913 394
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6762 5560,00003 0996 697
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00006 697
Osobné náklady 21 8319 5850,0000193,004 207
Ostatné náklady na finančnú činnosť 400,00343,00260,001 9332 018
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000102 005
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 88213 7119 364-62,00-49 776
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2408-0,2186-0,11630,03950,8223
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2443-0,2202-0,12820,02670,8116
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40700,02640,74250,31530,1287
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,04910,00582,440,5229-0,0747
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,003,850,0000-6,14-14,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,653,040,0000-0,3600-3,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04920,005810,570,5862-0,0795
Pohľadávky z obchodného styku 52 86993 51220 048106 276127 081
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62280,53810,53270,64210,4826
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,986019,681,091,68-3,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000608,72-56,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,401,521,811,531,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,49-2,92-2,23-2,89-4,10
Pridaná hodnota 43 71036 897-983,00-1 185-60 926
Primárna platobná neschopnosť 0,83810,24900,02150,47180,8027
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1488-0,1760-0,12570,03720,7721
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,2813,1316,56-57,64-5,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,2813,1316,56-57,64-5,39
Služby 565 924361 8823 6443 43729 446
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 137 437121 74391 786160 257253 626
Spotreba materiálu… 269 03776 1673 7871 25821 879
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21 08212 332-6 0005 0005 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 138 470552 0166 44895 338294 416
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 4400,00000,00009 14816 323
Tržby z predaja tovaru 261 93077 0700,000082 076244 566
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 875 100474 9466 4484 11433 527
Účtovný cash flow 55 9433 22068 14950 524-22 098
Úročený dlh 21 08212 332-6 0005 0005 000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-25,52-158,10
Vlastné imanie -55 161-63 367-74 522-84 980-81 820
Všetky záväzky 192 598185 110166 308245 237335 446
Výsledok hospodárenia 9 36511 54710 041-1 295-59 433
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 36511 54710 041-1 295-59 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 20611 1559 364-3 161-63 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 1559 364-3 161-63 169-3 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 32411 20410 324-2 201-62 210
Zásoby 3 1973 2423 1973 19785 877
Záväzky 192 598185 110166 308245 237335 446
Záväzky z obchodného styku 44 31223 289432,0050 140102 005
Zisk pred zdanením 8 32411 20410 324-2 201-62 210
Zmena EBIT 0,74291,09-4,870,034336,07
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000018,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000018,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00003 089168,00