TRIM LEADER, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 46 803 87142 439 66341 522 80340 072 26339 669 768
Bankové úvery 0,00000,00000,00004 82111 012
Bežná likvidita III. stupeň 2,612,132,531,972,14
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00004 82111 012
Časové rozlíšenie aktív 246 480118 584172 838117 969160 987
Časové rozlíšenie pasív 55 489699,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,64990,91060,77191,020,8687
Celkové tržby 82 055 87878 018 99598 286 741110 130 17394 132 166
Celkový dlh 18 414 64620 226 63018 088 12420 213 96618 440 905
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 949 441-21 761 713-21 090 613-16 104 188-18 130 791
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 949 44121 761 71321 090 61316 109 00918 141 803
Čistý cash flow 4 187 728671 1004 981 604-2 032 794-920 403
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 773 9443 301 5876 586 8721 899 5113 658 813
Čistý zisk 6 121 4022 577 8915 014 9921 438 6102 809 176
Čistý zisk v minulom roku 2 577 8915 014 9921 438 6102 809 1764 569 405
Cudzie zdroje -28 333 736-22 212 334-23 434 679-19 858 297-21 228 863
Daň z príjmov 1 648 180694 0991 524 140436 628834 285
Daň z príjmov v minulom roku 694 0991 524 140436 628834 2851 478 753
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 648 180694 0991 524 140436 628834 285
Dlhodobé pohľadávky 1 160 9641 120 420879 209937 575556 624
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,8327,6028,6632,1233,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,8325,4228,6632,1228,30
Doba obratu aktív 209,47199,46155,15134,47155,04
Doba obratu pohľadávok 33,0332,8631,9535,2635,32
Doba obratu zásob 0,00001 360131,79150,620,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 670261,24321,220,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,6580,3853,2557,8160,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 486197,83281,820,0000
EBIT v minulom roku 3 301 5876 586 8721 899 5113 658 8136 048 346
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 773 9443 301 5876 586 8721 899 5113 658 813
EBITDA 10 354 0295 555 1898 773 0714 225 0576 023 643
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 354 0295 555 1898 773 0714 225 0576 023 643
Finančná páka 1,651,911,772,021,87
Finančné účty 25 949 44121 761 71321 090 61316 109 00918 141 803
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6054-0,5234-0,5644-0,4956-0,5351
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60540,52340,56440,49560,5351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 549 3595 573 9888 742 0164 554 6676 382 800
Krátkodobé pohľadávky 6 218 9505 871 6027 671 1109 570 6728 480 321
Krátkodobé záväzky 15 786 78417 102 48114 250 32317 228 56715 592 823
Krytie dlhovej služby 173,00187,69183,77174,06392,37
Materiál 8 117 8537 625 2375 823 4436 546 0445 555 825
Nákladové úroky 4 36229 59747 74024 27315 352
Nákladové úroky v minulom roku 29 59747 74024 27315 352188,00
Náklady na predaný tovar 57 561 69258 097 30376 342 76189 926 37571 356 794
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 337 59519 910 23419 576 5360,0000
Neobežný majetok 4 258 3554 856 4564 520 2205 258 7535 707 176
Obežný majetok 42 299 03637 464 62336 829 74534 695 54133 801 605
Obrat aktív 1,741,832,352,712,35
Obrat neobežného majetku 19,1515,9921,6120,6816,36
Obrat obežného majetku 1,932,072,653,142,76
Obrat zásob 0,00000,26842,772,420,0000
Odpisy 2 617 6102 308 0582 161 6742 432 6182 316 404
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 308 8051 154 0291 080 8371 216 3091 158 202
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 308 8051 154 0291 080 8371 216 3091 158 202
Osobné náklady 14 692 35614 820 83813 997 35816 350 85416 765 421
Ostatné náklady na finančnú činnosť 29 05022 33938 38746 54448 907
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 398 31815 285 41110 791 21112 632 64513 656 606
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 739 0124 885 9497 176 6663 871 2285 125 580
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55440,51280,50790,40200,4573
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62640,78890,65980,84750,7774
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00008,041,070,98550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,271,521,181,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,361,101,311,031,13
Pohľadávky z obchodného styku 6 218 9505 407 7657 671 1109 570 6727 240 150
Pohotová likvidita II. stupeň 2,051,622,031,501,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,77-33,10-4,709,7723,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 960,0522,67104,35-83,75-59,95
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39340,47660,43560,50440,4649
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,64990,91060,77191,020,8687
Pridaná hodnota 23 455 92718 786 45721 213 25419 292 40421 567 065
Primárna platobná neschopnosť 2,182,941,411,581,89
Rýchla likvidita I. stupeň 1,641,271,480,93481,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,783,642,064,783,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,783,642,064,783,06
Služby 9 344 1556 890 0706 499 2719 213 1589 154 222
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 803 87142 439 66341 522 80340 072 26339 669 768
Spotreba materiálu… 47 983 48648 590 14749 766 38561 601 89062 331 362
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00004 82111 012
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 667 60577 682 84197 688 022108 959 80993 597 319
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 112 19020 5693 666188 077204 032
Tržby z predaja tovaru 0,00002 335 08119 369 12419 576 5360,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 555 41575 327 19178 315 23289 195 19693 393 287
Účtovný cash flow 4 187 728671 1004 981 604-2 032 794-920 403
Úročený dlh 0,00000,00000,00004 82111 012
Úrokové krytie 1 782111,55137,9778,26238,33
Vlastné imanie 28 333 73622 212 33423 434 67919 858 29721 228 863
Všetky záväzky 18 414 64620 226 63018 088 12420 213 96618 440 905
Výnosy budúcich období krátkodobé 55 4890,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 7 739 3163 250 2946 615 0631 951 5253 710 738
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 739 3163 250 2946 615 0631 951 5253 710 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 121 4022 577 8915 014 9921 438 6102 809 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 577 8915 014 9921 438 6102 809 1764 569 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 769 5823 271 9906 539 1321 875 2383 643 461
Zásoby 8 969 6818 710 8887 188 8138 078 2856 622 857
Záväzky 18 414 64620 226 63018 088 12420 213 96618 440 905
Záväzky z obchodného styku 13 552 08415 922 04110 791 21115 115 48413 656 606
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 153 766636 6300,00002 482 8390,0000
Zisk pred zdanením 7 769 5823 271 9906 539 1321 875 2383 643 461
Zmena EBIT 2,350,50123,470,51920,6049
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -234 051-279 491-166 871465 209128 790
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -234 051-279 491-166 871465 209128 790
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 109 29317 4060,000028 991200 533
Účtovné závierky