AFE Foundry, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 2 2393 790960 4621 236 6390,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000435,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,69-2,440,0000
Celkové tržby 0,0000275,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 650 5472 550 6102 343 4452 097 5410,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -347,00-1 455-12 451-12 4710,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-374,880,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 357,001 45512 45112 4710,0000
Čistý cash flow 357,001 45512 45112 4710,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -80 341-83 359-207 479-217 4040,0000
Čistý zisk -101 487-103 093-256 916-266 3100,0000
Čistý zisk v minulom roku -103 093-1 060 744-265 166-166 9560,0000
Cudzie zdroje 2 648 3082 546 8201 382 983860 9020,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00002 8100,0000
EBIT v minulom roku -83 359-1 017 500-206 791-109 4850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -80 341-83 359-207 479-217 4040,0000
EBITDA -80 013-82 972-81 168-88 3840,0000
EBITDA marža 0,0000-301,720,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -80 013-82 972-81 168-88 3840,0000
Finančná páka -0,0008-0,0015-0,6945-1,440,0000
Finančné účty 357,001 45512 45112 4710,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1 183671,981,440,69620,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1 183-671,98-1,44-0,69620,0000
Hrubá marža 0,0000-131,240,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -80 341-83 359-81 468-88 6720,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 233,74132,510,40440,24790,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 10,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 8822 33511 12934 1760,0000
Krátkodobé záväzky 523 340502 204388 377306 5440,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 37 06036 11033 0930,00000,0000
Krytie dlhovej služby -3,78-4,42-1,67-1,810,0000
Nákladové úroky 21 14618 77448 47748 9060,0000
Nákladové úroky v minulom roku 18 77442 28457 41557 4710,0000
Náklady na predaný tovar 34 21836 09136 51839 8180,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000936 8821 189 5570,0000
Obežný majetok 2 2393 79023 58046 6470,0000
Odpisy 0,00000,0000126 012128 7330,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000126 012128 7330,0000
Osobné náklady 0,00000,00009 1500,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 328,00387,00300,00288,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -101 487-103 093-130 904-137 5770,0000
Podiel EBIT k aktívam -35,88-21,99-0,2160-0,17580,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -35,88-21,99-0,2160-0,17580,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00005,290,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-3,990,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 57,00107,008 60631 6620,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7 4181 750111,0769,030,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1 184672,982,441,700,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,69-2,440,0000
Pridaná hodnota -34 218-36 091-36 518-39 8180,0000
Primárna platobná neschopnosť 650,18337,483,850,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -45,33-27,20-0,2675-0,21540,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -33,13-30,74-28,87-23,730,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -33,13-30,74-28,87-23,730,0000
Služby 25 72627 55128 53026 7220,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 2393 790960 4621 236 6390,0000
Spotreba materiálu… 8 4928 5407 98813 0960,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 357,001 45512 45112 4710,0000
Úročený dlh 10,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -3,80-4,44-4,28-4,450,0000
Vlastné imanie -2 648 308-2 546 820-1 382 983-860 9020,0000
Všetky záväzky 2 650 5472 550 6102 343 4452 097 5410,0000
Výsledok hospodárenia -80 013-82 972-207 180-217 1170,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -80 013-82 972-207 180-217 1170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -101 487-103 093-256 916-266 3100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -103 093-1 060 744-265 166-166 9560,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -101 487-102 133-255 956-266 3100,0000
Záväzky 2 650 5472 550 6102 343 4452 097 5410,0000
Záväzky z obchodného styku 37 06036 11033 0930,00000,0000
Zisk pred zdanením -101 487-102 133-255 956-266 3100,0000
Zmena EBIT 0,96380,08191,001,990,0000