LSDC, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 114 651114 653114 897114 700115 095
Bankové úvery 0,00004,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00004,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62270,60950,60270,56890,5637
Celkové tržby 0,00000,00000,00009 92517 775
Celkový dlh 43 99843 41943 20841 59241 492
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -167,00-165,00-413,00-216,00-669,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 167,00169,00413,00216,00669,00
Čistý cash flow 167,00169,00413,00216,00669,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -581,00-455,00-940,00-15,002 554
Čistý zisk -581,00-455,00-1 420-495,002 074
Čistý zisk v minulom roku -455,00-1 420-495,002 074-961,00
Cudzie zdroje -70 653-71 234-71 689-73 108-73 603
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -455,00-940,00-15,002 554-479,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -581,00-455,00-940,00-15,002 554
EBITDA -497,00-376,00-859,00-13,002 561
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -497,00-376,00-859,00-13,002 561
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,5106-32,000,1879
Finančná páka 1,621,611,601,571,56
Finančné účty 167,00169,00413,00216,00669,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6162-0,6213-0,6239-0,6374-0,6395
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61620,62130,62390,63740,6395
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -581,00-455,00-940,0019 7762 496
Krátkodobé pohľadávky 9 9269 9269 9269 9262,00
Krátkodobé záväzky 43 95743 37443 16741 55141 450
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 43 94943 37442 68741 07140 970
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 497,00376,00859,006,001 358
Neobežný majetok 104 558104 558104 558104 558114 424
Obežný majetok 10 09310 09510 33910 142671,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0079,0081,0061,0065,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -581,00-455,00-1 420-495,002 074
Pohľadávky z obchodného styku 9 9259 9259 9259 9250,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -423,07-421,50-173,58-338,46-110,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62270,60950,60270,56890,5637
Pridaná hodnota -497,00-376,00-859,00-6,00-1 358
Primárna platobná neschopnosť 4,434,374,304,140,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -88,53-115,48-50,30-3 19916,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -88,53-115,48-50,30-3 19916,20
Služby 307,00376,00315,006,001 123
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 651114 653114 897114 700115 095
Spotreba materiálu… 190,000,0000544,000,0000235,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00009 9250,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00009 9250,0000
Účtovný cash flow 167,00169,00413,00216,00669,00
Úročený dlh 0,00004,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 70 65371 23471 68973 10873 603
Všetky záväzky 43 99843 41943 20841 59241 492
Výsledok hospodárenia -497,00-376,00-859,0046,002 561
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -497,00-376,00-859,0046,002 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -581,00-455,00-1 420-495,002 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -455,00-1 420-495,002 074-961,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -581,00-455,00-940,00-15,002 554
Záväzky 43 99843 41943 20841 59241 492
Záväzky z obchodného styku 43 94943 37442 68741 07140 970
Zisk pred zdanením -581,00-455,00-940,00-15,002 554
Zmena EBIT 1,280,484062,67-0,0059-5,33
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00009 8660,0000