1 Reality Rent, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 73 33078 24376 53077 93888 725
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,360,72280,72760,7785
Časové rozlíšenie aktív 2 4721 5001 044973,001 892
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000100,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,121,108,337,013,27
Celkové tržby 36 74579 20014 43116 6780,0000
Celkový dlh 38 70140 92768 32768 20867 853
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 713-9 649-1 198-3 147-1 757
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 7139 6491 1983 1471 757
Čistý cash flow 1 0648 451-1 9492 4561 757
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 03934 347-1 04794,0038 544
Čistý zisk -2 59129 113-1 527-449,0038 544
Čistý zisk v minulom roku 29 113-1 527-449,00-10 6550,0000
Cudzie zdroje -34 629-37 316-8 203-9 730-20 772
Daň z príjmov 1 5525 234480,00543,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 234480,00543,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5525 234480,00543,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 22 96322 9630,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,65114,10150,39133,7036,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,65114,10150,39133,7036,32
Doba obratu aktív 729,051 6511 9361 706526,74
Doba obratu pohľadávok 289,95598,58150,39133,7036,32
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 370
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 382,98859,901 7281 493381,65
EBIT v minulom roku 34 347-1 04794,00-9 6950,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 03934 347-1 04794,0038 544
EBITDA -719,00355,001 7332 59843 975
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -719,00355,001 7332 59843 975
Efektívna daňová sadzba -1,490,1524-0,45855,780,0000
Finančná páka 2,122,109,338,014,27
Finančné účty 10 7139 6491 1983 1471 757
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 038123 8091 2852 42643 456
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52530,52090,89280,87520,7246
Krátkodobé pohľadávky 6 2015 4085 9466 1096 118
Krátkodobé záväzky 38 52140 75768 32768 20864 286
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000439,75
Náklady na predaný tovar 34 97514 87811 13313 33817 128
Neobežný majetok 33,0033,0027 14428 31138 598
Obežný majetok 70 82576 71048 34248 65448 235
Obrat aktív 0,50070,22110,18860,21400,6929
Obrat neobežného majetku 1 113524,240,53160,58911,59
Obrat obežného majetku 0,51840,22550,29850,34281,27
Odpisy 0,0000900,002 3322 3324 132
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000450,001 1661 1664 132
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000450,001 1661 1660,0000
Osobné náklady 2 3101 7491 5501 7290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 319,00351,00457,00177,00519,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,009,005,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 20533 04836 37336 0760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 59130 013805,001 88342 676
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,07480,7802-0,1862-0,04611,86
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,02980,9163-0,12760,00971,58
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,330,72210,47000,51770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,59
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,75241,382,131,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75240,91430,84960,822510,73
Pohľadávky z obchodného styku 6 2015 4085 9466 1096 118
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50330,40620,11980,15000,1517
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -32,55-4,424,21-3,96-11,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52780,52310,89280,87520,7648
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,121,108,337,013,27
Pridaná hodnota 1 7382 4223 2983 34044 353
Primárna platobná neschopnosť 5,526,116,125,910,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,07480,7802-0,1862-0,04611,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -53,83115,2939,4326,251,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -53,83115,2939,4326,251,54
Služby 27 60512 0398 0687 59614 531
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 33078 24376 53077 93888 725
Spotreba materiálu… 7 3702 8393 0655 7422 597
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 71379 20014 43116 67861 481
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000061 9000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 71317 30014 43116 67861 481
Účtovný cash flow 1 0648 451-1 9492 4561 757
Vlastné imanie 34 62937 3168 2039 73020 772
Všetky záväzky 38 70140 92768 32768 20867 853
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000100,00
Výsledok hospodárenia -719,0034 693-599,00266,0039 567
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -719,0034 693-599,00266,0039 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 59129 113-1 527-449,0038 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 113-1 527-449,00-10 6550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 03934 347-1 04794,0039 048
Zásoby 30 94838 69041 19839 39840 360
Záväzky 38 70140 92768 32768 20867 853
Záväzky z obchodného styku 34 20533 04836 37336 0760,0000
Zisk pred zdanením -1 03934 347-1 04794,0039 048
Zmena EBIT -0,0303-32,81-11,14-0,00970,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000026 6620,00000,0000276,00