LIOIL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 190 769227 782228 238320 628320 007
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,0000667,98492,32
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00009,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,54-13,29-14,70-15,5085,79
Celkový dlh 210 765246 311244 897342 733316 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 457-22 481-22 495-22 435-17 463
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 45722 48122 49522 43517 463
Čistý cash flow -24,00-14,0060,008,00-79,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -988,00-1 8705 446-1 408-1 816
Čistý zisk -988,00-1 8705 446-1 888-2 296
Čistý zisk v minulom roku -1 8705 446-1 888-23 904-7 860
Cudzie zdroje 19 99618 52916 65922 105-3 687
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000480,00480,00
EBIT v minulom roku -1 8705 446-1 408-23 424-7 860
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -988,00-1 8705 446-1 408-1 816
EBITDA -60,000,00000,0000-4,00-171,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -60,000,00000,0000-4,00-171,00
Finančná páka -9,54-12,29-13,70-14,5086,79
Finančné účty 22 45722 48122 49522 43517 463
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -60,000,00000,0000-4,00-268,00
Krátkodobé pohľadávky 168 312205 301205 743298 193302 535
Krátkodobé záväzky 0,00000,00000,0000480,00650,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00004,00171,00
Obežný majetok 190 769227 782228 238320 628319 998
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000097,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -988,00-1 8705 446-1 888-2 296
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04940,1009-0,32690,0854-0,6227
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,0000667,98492,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -833,17-1 324277,652 76346,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,101,081,071,070,9885
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,54-13,29-14,70-15,5085,79
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-4,00-171,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04940,1009-0,32690,0854-0,6227
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,000046,7426,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3 5130,00000,0000-85 683-1 850
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3 5130,00000,0000-85 683-1 850
Služby 0,00000,00000,00004,00171,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 190 769227 782228 238320 628320 007
Účtovný cash flow -24,00-14,0060,008,00-79,00
Vlastné imanie -19 996-18 529-16 659-22 1053 687
Všetky záväzky 210 765246 311244 897342 733316 320
Výsledok hospodárenia -60,000,00000,0000-4,00-171,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -60,000,00000,0000-4,00-171,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -988,00-1 8705 446-1 888-2 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 8705 446-1 888-23 904-7 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -988,00-1 8705 446-1 408-1 816
Záväzky 210 765246 311244 897342 733316 320
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005,00
Zisk pred zdanením -988,00-1 8705 446-1 408-1 816
Zmena EBIT 0,5283-0,3434-3,870,06010,2310