T + T, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 445 8799 838 8139 932 03710 339 0049 847 861
Bankové úvery 294 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,241,101,241,540,9720
Bežné bankové úvery 294 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 34 42534 6887 6977 2909 126
Časové rozlíšenie pasív 24 86962 079238 312334 0591 168 364
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71320,88530,90500,51750,6010
Celkové tržby 11 025 36910 327 76610 696 3948 782 3940,0000
Celkový dlh 4 338 2454 590 9794 605 2553 411 9523 258 118
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 124 981-1 620 873-2 283 588-1 997 250-879 649
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 418 9811 620 8732 283 5881 997 250879 649
Čistý cash flow -201 892-662 715286 338513 186879 649
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 251 1341 897 6081 809 312421 838597 730
Čistý zisk 907 7641 469 3311 372 046259 932590 343
Čistý zisk v minulom roku 1 469 3311 372 046259 932919 7961 256 159
Cudzie zdroje -6 082 765-5 185 755-5 088 470-6 592 993-5 421 379
Daň z príjmov 336 981428 277432 401154 6770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 428 277432 401154 677289 8940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 336 981428 277432 401154 6770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,0143,9646,9443,05105,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,9342,5946,9436,5049,17
Doba obratu aktív 352,59359,87420,67473,04518,58
Doba obratu pohľadávok 56,0143,9646,9443,05105,33
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000239,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,4994,39108,1573,3095,22
EBIT v minulom roku 1 897 6081 809 312421 8381 217 4371 276 126
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 251 1341 897 6081 809 312421 838597 730
EBITDA 3 052 3873 328 5243 775 2723 099 0442 258 735
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 052 3873 328 5243 775 2723 099 0442 258 735
Finančná páka 1,721,901,951,571,82
Finančné účty 1 418 9811 620 8732 283 5881 997 250879 649
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5823-0,5271-0,5123-0,6377-0,5505
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58230,52710,51230,63770,5505
Hrubá marža 0,56820,58820,49500,49430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 004 6743 563 1317 375 9713 248 4622 191 011
Krátkodobé pohľadávky 1 659 3371 201 9061 108 233940 9682 000 143
Krátkodobé záväzky 2 236 5472 580 4982 553 4461 601 9701 808 158
Krytie dlhovej služby 97,6553,6217,049,151,92
Materiál 60 79852 35456 66243 1394 133
Nákladové úroky 6 3890,00004 8657 2297 387
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004 8657 2297 74719 967
Náklady na predaný tovar 4 549 1003 904 0823 323 1833 636 8462 756 709
Neobežný majetok 7 272 0726 928 7266 475 5917 350 0916 954 544
Obežný majetok 3 139 3822 875 3993 448 7492 981 6232 884 191
Obrat aktív 1,041,010,86770,77160,7038
Obrat neobežného majetku 1,491,441,331,090,9967
Obrat obežného majetku 3,443,472,502,682,40
Odpisy 1 746 3721 520 5722 672 1782 753 2521 369 466
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 873 186760 2861 336 0891 376 6261 369 466
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 873 186760 2861 336 0891 376 6260,0000
Osobné náklady 3 886 4783 293 2832 599 1462 729 1880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 76 29788 07365 15175 84267 724
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 8140,000046,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 733 121968 512907 642753 2940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 654 1362 989 9034 044 2243 013 1841 959 809
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62040,54210,49090,62870,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,842,041,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,261,000,79183,05
Pohľadávky z obchodného styku 1 568 0411 164 4061 108 233797 845933 774
Pohotová likvidita II. stupeň 1,221,081,221,520,9706
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,137,83-17,77-12,85-6,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -31,600,000058,8670,99119,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71320,88530,90500,51750,6010
Pridaná hodnota 6 264 3156 074 8955 294 4014 340 7584 174 667
Primárna platobná neschopnosť 0,66840,83950,83000,95290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,55530,61340,81801,030,2955
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,421,381,221,101,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,421,381,221,101,44
Služby 2 732 0392 160 1781 979 4002 126 7521 015 710
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 445 8799 838 8139 932 03710 339 0049 847 861
Spotreba materiálu… 1 817 0611 743 9041 343 7831 510 0941 740 999
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 294 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 825 80010 140 31710 450 4868 090 2346 931 376
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 385161 3401 832 902112 6300,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 813 4159 978 9778 617 5847 977 6046 931 376
Účtovný cash flow -201 892-662 715286 338513 186879 649
Úročený dlh 294 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 195,830,0000371,9058,3580,92
Vlastné imanie 6 082 7655 185 7555 088 4706 592 9935 421 379
Všetky záväzky 4 338 2454 590 9794 605 2553 411 9523 258 118
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00001 168 364
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 86962 079216 688331 2990,0000
Výsledok hospodárenia 1 318 4001 896 9471 794 054418 475877 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 318 4001 896 9471 794 054418 475877 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 907 7641 469 3311 372 046259 932590 343
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 469 3311 372 046259 932919 7961 256 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 244 7451 897 6081 804 447414 609808 006
Zásoby 61 06452 62056 92843 4054 399
Záväzky 4 338 2454 590 9794 605 2553 411 9523 258 118
Záväzky z obchodného styku 1 048 128977 551919 878760 2420,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 315 0079 03912 2366 9480,0000
Zisk pred zdanením 1 244 7451 897 6081 804 447414 609808 006
Zmena EBIT 0,65931,054,290,34650,4684
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000072 3451 141 94239 94711 403