Martinská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 80 042 55348 860 63448 211 43549 125 44250 332 424
Aktivácia 66 91650 91255 34162 07362 940
Bankové úvery 36 459 7868 345 5485 760 2447 391 46710 334 394
Bežná likvidita III. stupeň 0,62590,95350,69190,57480,5744
Bežné bankové úvery 5 269 4623 590 8923 235 4693 349 0803 754 311
Časové rozlíšenie aktív 31 57931 21532 73331 37532 728
Časové rozlíšenie pasív 2 620 1075 1001 34815 54014 639
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,820,64240,49330,50970,5440
Celkové tržby 22 881 29622 169 75323 051 73623 540 61323 202 529
Celkový dlh 49 983 35219 108 28815 926 01616 580 13117 729 418
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 36 234 4438 054 0195 669 0237 373 27910 274 149
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 225 343291 52991 22118 18860 245
Čistý cash flow -66 186200 30873 033-42 0577 784
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 171 991-2 429 623105 675179 672205 690
Čistý zisk -2 308 152-2 536 825-245 700-58 595-449 902
Čistý zisk v minulom roku -2 536 825-245 700-58 595-449 902-925 223
Cudzie zdroje -27 439 094-29 747 246-32 284 071-32 529 771-32 588 367
Daň z príjmov 43 53843 721150 151-90 296223 191
Daň z príjmov v minulom roku 43 721150 151-90 296223 191161 975
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 53843 721150 151-90 296223 191
Dlhodobé bankové úvery 31 190 3244 754 6562 524 7754 042 3876 580 083
Dlhodobý dlh 31 190 3244 754 6562 524 7754 042 3876 580 083
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,1849,7142,8940,9540,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,5849,5842,8840,9340,14
Doba obratu aktív 1 312818,93773,03773,47809,29
Doba obratu pohľadávok 89,1849,7142,8940,9540,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,5157,7067,6753,8341,21
EBIT v minulom roku -2 429 623105 675179 672205 690-225 175
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 171 991-2 429 623105 675179 672205 690
EBITDA 3 181 2733 771 8355 876 9486 156 4766 877 787
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 181 2733 771 8355 876 9486 156 4766 877 787
Efektívna daňová sadzba -0,0192-0,0175-1,570,6065-0,9845
Finančná páka 2,921,641,491,511,54
Finančné účty 225 343291 52991 22118 18860 245
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3428-0,6088-0,6696-0,6622-0,6475
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34280,60880,66960,66220,6475
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 127 5333 494 4135 935 8266 219 9696 870 286
Krátkodobé pohľadávky 5 440 3502 965 7102 674 6402 601 1322 498 007
Krátkodobé záväzky 4 850 5063 442 6914 220 1693 418 9682 562 909
Krytie dlhovej služby 1,1859,4229,2118,7415,91
Materiál 2 276 9573 423 1432 360 9781 248 6541 046 085
Nákladové úroky 92 62363 481201 224328 563432 401
Nákladové úroky v minulom roku 63 481201 224328 563432 401538 073
Náklady na predaný tovar 15 683 98914 278 12014 819 65114 152 35214 475 351
Neobežný majetok 71 587 69242 125 67042 768 31544 590 36746 389 824
Obežný majetok 8 423 2826 703 7495 410 3874 503 7003 909 872
Obrat neobežného majetku 0,31100,51700,53230,51990,4893
Obrat obežného majetku 2,643,254,215,155,81
Odpisy 5 725 3485 998 7065 795 8146 025 1656 635 650
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 862 6743 150 1952 902 7373 018 3973 317 825
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 862 6742 848 5112 893 0773 006 7683 317 825
Osobné náklady 4 056 6333 961 9033 906 7964 335 6753 911 065
Ostatné náklady na finančnú činnosť 79 900284 1089 77010 63311 055
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 463 6102 942 4483 828 3102 645 6181 847 913
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 417 1963 461 8815 550 1145 966 5706 185 748
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61630,53670,49180,48010,4755
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,621,862,032,082,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67290,74110,81880,87160,7799
Pohľadávky z obchodného styku 2 414 3262 957 8832 674 0242 599 3322 496 665
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 414,58-148,51-442,05773,47-4 187
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,71463,160,3629-0,12800,0180
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62450,39110,33030,33750,3522
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,820,64240,49330,50970,5440
Pridaná hodnota 6 582 7457 382 1287 944 3239 030 0388 225 095
Primárna platobná neschopnosť 1,850,99481,431,020,7402
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,715,072,712,692,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,715,072,712,692,58
Služby 2 949 0911 983 1731 990 7781 785 0321 770 097
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 042 55348 860 63448 211 43549 125 44250 332 424
Spotreba materiálu… 12 801 81412 345 85912 884 21412 429 39312 768 194
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 36 459 7868 345 5485 760 2447 391 46710 334 394
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 66 9160,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 279 81422 302 57722 798 29823 452 05322 702 223
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000522 0000,0000232 6000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 0803 34334 32437 0631 777
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 266 73421 777 23422 763 97423 182 39022 700 446
Účtovný cash flow -66 186200 30873 033-42 0577 784
Úročený dlh 36 459 7868 345 5485 760 2447 391 46710 334 394
Úrokové krytie -23,45-38,270,52520,54680,4757
Vlastné imanie 27 439 09429 747 24632 284 07132 529 77132 588 367
Všetky záväzky 49 983 35219 108 28815 926 01616 580 13117 729 418
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 608 3710,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 530 995-2 223 528115 458165 801216 621
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 530 995-2 223 528115 458165 801216 621
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 308 152-2 536 825-245 700-58 595-449 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 536 825-245 700-58 595-449 902-925 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 264 614-2 493 104-95 549-148 891-226 711
Zásoby 2 276 9573 423 1432 360 9781 248 6541 046 085
Záväzky 49 983 35219 108 28815 926 01616 580 13117 729 418
Záväzky z obchodného styku 4 463 6102 942 4483 828 3102 645 6181 847 913
Zisk pred zdanením -2 264 614-2 493 104-95 549-148 891-226 711
Zmena EBIT 0,8940-22,990,58820,8735-0,9135
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 57327 293
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Zemné práce
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Verejné obstarávanie
Organizovanie školení
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení a technologickcý celkov
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky..
Kovoobrábanie
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prenájom podnikových rekreačných zariadení s poskytovaním iných ako základných..
Výroba,montáž,rekonštrukcie,opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení..
Revízia vyhradených elektrických zariadení
Oprava pracovných strojov
Prenájom parkovacej plochy
Diagnostika točivých strojov v rozsahu voľných živností
Fotografické práce
Montáž určených meradiel, prietokomerov a meračov tepla
Poradenská služba v energetike
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Diagnostika porúch na potrubných vedeniach vody a kanalizácie v rozsahu voľných..
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Prenájom nebytových priestorov
Faktoring a forfaiting
Reklamná činnosť
Výkon činnosti stavebného dozoru
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností
Prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov, stavebných strojov a zariadení
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
Opravy cestných motorových vozidiel
Prenájom energetických zariadení
Zámočníctvo
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrickvých..
Zameriavanie podzemných potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení..
Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľných živností