DPinvest, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 274 262573 1210,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,280,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000515,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,630,95310,00000,00000,0000
Celkový dlh 252 554279 6750,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 845-47 6630,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 84547 6630,00000,00000,0000
Čistý cash flow 4 84547 6630,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -242,0027 3060,00000,00000,0000
Čistý zisk -242,0025 8990,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,000030 9710,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -21 708-293 4460,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 13 6590,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000434,000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000086,150,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000826,900,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000434,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000881,460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000393,190,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,000032 9230,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -242,0027 3060,00000,00000,0000
EBITDA 0,000051 2310,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000051 2310,00000,00000,0000
Finančná páka 12,631,950,00000,00000,0000
Finančné účty 4 84547 6630,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0792-0,51200,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,07920,51200,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -242,0050 6980,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92080,47550,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 255 758300 7990,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 252 554272 5150,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,000036,410,00000,00000,0000
Materiál 0,000073,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001 4070,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 9520,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000112 8450,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000224 0710,00000,00000,0000
Obežný majetok 274 262348 5350,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00001,130,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,72580,00000,00000,0000
Odpisy 0,000015 6570,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000015 6570,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 242,00533,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -242,0041 5560,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,240,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00008,950,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000059 7130,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,280,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,48-6,160,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000033,880,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92080,48800,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,630,95310,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000140 1340,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00005,460,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00005,460,00000,00000,0000
Služby -10,0040 5490,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 274 262573 1210,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 10,0072 2960,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000252 9790,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000252 9790,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 84547 6630,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,000019,410,00000,00000,0000
Vlastné imanie 21 708293 4460,00000,00000,0000
Všetky záväzky 252 554279 6750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,000035 5740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000035 5740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -242,0025 8990,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000030 9710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -242,0033 6390,00000,00000,0000
Zásoby 0,000073,000,00000,00000,0000
Záväzky 252 554279 6750,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -242,0033 6390,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,82940,00000,00000,0000