VUMAT SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 707 8704 671 8775 004 35511 604 4701 878 913
Bankové úvery 11,004,00114,00669 225234 454
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,000,96050,91791,12
Bežné bankové úvery 11,004,00114,00669 225234 454
Časové rozlíšenie aktív 4 082790,002 4314 7864 425
Časové rozlíšenie pasív 2 585 2321 891 9681 493 625851 030350 676
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23653,351,866,100,5436
Celkové tržby 1 967 5391 583 39410 530 41110 678 7110,0000
Celkový dlh 405 9412 140 7942 284 3629 239 223538 216
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 809-42 122-21 038661 735225 905
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 82042 12621 1527 4908 549
Čistý cash flow -13 30620 97413 662-86 1428 549
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 733-3 606-41 207-16 862-8 537
Čistý zisk 31 255-6 124-56 474-30 968-15 587
Čistý zisk v minulom roku -6 124-56 474-30 968-29 9175 174
Cudzie zdroje -1 716 697-639 115-1 226 368-1 514 217-990 021
Daň z príjmov 5 4602 371230,002 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 371230,002 8812 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 4602 371230,002 8810,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000018 73231 2390,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 788,14986,76337,04319,58116,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 513,98628,64169,87277,7737,81
Doba obratu aktív 956,331 323546,66401,27233,58
Doba obratu pohľadávok 788,14992,07340,45319,58116,90
Doba splácania záväzkov 1 378441 04512 260504,9633,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,93460,16190,41296,0432,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 073404 81811 771503,210,0000
EBIT v minulom roku -3 606-41 207-16 862-16 64249 822
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 733-3 606-41 207-16 862-8 537
EBITDA 711 190939 900944 933582 836222 594
EBITDA marža 0,36150,59360,08970,05460,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 711 190939 900944 933582 836222 594
Efektívna daňová sadzba 0,1487-0,6318-0,0041-0,10260,0000
Finančná páka 2,747,314,087,661,90
Finančné účty 28 82042 12621 1527 4908 549
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3646-0,1368-0,2451-0,1305-0,5269
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36460,13680,24510,13050,5269
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 706 978936 379935 675601 876216 676
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08460,34790,34830,73780,1400
Krátkodobé pohľadávky 3 879 8663 485 0693 085 3939 242 009940 353
Krátkodobé záväzky 398 4201 625 2191 743 0708 561 482262 979
Krytie dlhovej služby 0,27510,49670,62630,67590,6222
Materiál 0,00000,00000,000050,0095,00
Nákladové úroky 18,00147,0015 03711 2257 050
Nákladové úroky v minulom roku 147,0015 03711 22510 39544 648
Náklady na predaný tovar 1 200 102725 8252 703 23710 267 3132 907 488
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 105 5401 34551 8946 188 5120,0000
Neobežný majetok 795 1021 125 1601 864 1402 350 135925 491
Obežný majetok 3 908 6863 545 9273 137 7849 249 549948 997
Obrat aktív 0,38170,27590,66770,90961,56
Obrat neobežného majetku 2,261,151,794,493,17
Obrat obežného majetku 0,45970,36351,061,143,09
Obrat zásob 0,00000,00000,0000123 7700,0000
Odpisy 660 116937 510978 782607 996221 545
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 330 058468 755489 391303 998221 545
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 330 058468 755489 391303 9980,0000
Osobné náklady 126 850132 803111 80482 4740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2123 5369 25813 7805 918
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000015,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 310 2851 491 7271 673 5338 531 7580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 691 371931 386922 308577 028205 958
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,65418,8012,300,04660,0098
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,704,245,713,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75830,52630,58510,41760,1288
Pohľadávky z obchodného styku 2 530 2462 220 2511 555 0808 032 864304 139
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,000,96050,91791,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 129,02-30,47-89,7617,58-115,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -739,22142,680,9086-7,671,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08620,45820,45650,79620,2865
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23653,351,866,100,5436
Pridaná hodnota 596 734563 289638 117288 34928 539
Primárna platobná neschopnosť 0,12260,67191,081,060,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,57082,282,4215,852,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,57082,282,4215,852,42
Služby 704 803464 8631 832 9583 478 8082 092 273
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 707 8704 671 8775 004 35511 604 4701 878 913
Spotreba materiálu… 389 759259 617818 385599 993815 215
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11,004,00114,00669 225234 454
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 796 8361 289 1143 341 35410 572 0722 936 027
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000016 4100,0000
Tržby z predaja tovaru 109 1381 84882 1816 381 0550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 687 6981 287 2663 259 1734 174 6072 936 027
Účtovný cash flow -13 30620 97413 662-86 1428 549
Úročený dlh 11,004,00114,00669 225234 454
Úrokové krytie 2 041-24,53-2,74-1,50-1,21
Vlastné imanie 1 716 697639 1151 226 3681 514 217990 021
Všetky záväzky 405 9412 140 7942 284 3629 239 223538 216
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 585 2320,00001 493 6250,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 891 9680,0000851 030350 676
Výsledok hospodárenia 51 0742 390-33 849-12 269319,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 0742 390-33 849-12 269319,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 255-6 124-56 474-30 968-15 587
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 124-56 474-30 968-29 9175 174
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 715-3 753-56 244-28 087-13 226
Zásoby 0,00000,00000,000050,0095,00
Záväzky 405 9412 140 7942 284 3629 239 223538 216
Záväzky z obchodného styku 310 2851 491 7271 673 5338 531 7580,0000
Zisk pred zdanením 36 715-3 753-56 244-28 087-13 226
Zmena EBIT -10,190,08752,441,01-0,1714
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00003 519730,00