MSE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 829 9280,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 110 2840,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,470,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 110 2840,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0280,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,230,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,150,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 728 1190,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 7000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 125 6840,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 125 6840,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -73 0620,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -97 1300,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 19 4360,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -101 8090,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 111 6750,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 171,470,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 171,170,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 440,330,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 230,720,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 520,220,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 167,290,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 169,800,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 50 9870,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -73 0620,00000,00000,00000,0000
EBITDA -53 3760,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -53 3760,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 8,150,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 125 6840,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -56 0380,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 4 7000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 323 1880,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 320 0410,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -2,220,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 24 0680,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 31 5510,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 698 2980,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 134 5140,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 76 6370,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 752 2630,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,82890,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 8,980,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,91450,00000,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,70160,00000,00000,00000,0000
Odpisy 21 4780,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 4780,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7480,00000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 86,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -75 6520,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 322 6180,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,81000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,220,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87730,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,150,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -10 3460,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,95400,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,640,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,640,00000,00000,00000,0000
Služby 367 7600,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 829 9280,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 196 0240,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 114 9840,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 687 9520,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 131 7490,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 556 2030,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 125 6840,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 114 9840,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -3,040,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 101 8090,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 728 1190,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -74 8540,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -74 8540,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97 1300,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 4360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -97 1300,00000,00000,00000,0000
Zásoby 191 7160,00000,00000,00000,0000
Záväzky 728 1190,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -97 1300,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,430,00000,00000,00000,0000